آشنايى با آيات

  مقدمه
الف اتراف | اتكا و ميل به ستمگران | احترام به والدين | احسان | اخراج زنان از خانه هاى خود | اخلاص | اداء امانت | ادب و خوشرفتارى | ارجاف يا شايعه پراكنى | ازدواج با زنان مشرك | استثناء (ان شاء الله گفتن) | استعاذه | استعانت و يارى طلبيدن از غير خدا | استغفار | استقامت در ديندارى | استقلال | استكبار و تكبر | اسراف | اصرار بر گناه | اصلاح ميان مردم | اطاعت اولى الامر | اطعام يتيمان و مسكينان و اسيران | افتراء به خدا | اكرام يتيمان | التقاطى بودن در دين | المرجى لامر الله | امر به معروف و نهى از منكر | اميدوارى به رحمت خدا | انابه | انتحار و خودكشى | انحراف جنسى | انفاق در راه خدا | ايذاء و آزار دادن به مردم | ايذاء والدين | ايمان | آباد كردن مساجد | آرام راه رفتن | آرام سخن گفتن | آميزش با زنان در حال حيض | استهزاء و تمسخر | احتکار |
ب باز داشتن از راه خدا | باز داشتن از ياد خدا | بخل | بدگمانى | برخورد بزرگوارانه با بيهوده گويان | بهتان و افتراء | بهره بردارى از مال دنيا براى آخرت | بهره مندى خويشاوندان فقير از ارث |
پ پاسخ به جاهلان با زبان خوش | پاسخ به سلام و تحيت | پيمان شكنى و نقض عهد |
ت تأسى به پيامبر اکرم (ص) | تبذير | تجاوز به حقوق ديگران | تجاوز به مال يتيم | تجسس در عيوب مردم | تحريص بر توبه و تحذير از ترك آن | تحريم حلال خدا | ترك عمل به قسم | ترك نهى از منكر | ترويج به تأهل مردان و زنان مجرد | تزكيه نفس | تسبيح | تصديق خبر فاسق | تضرع به خدا | تعاون بر گناه و دشمنى | تعاون در خير و تقوا | تعدى بر يتيمان | تغيير حال از طاعت به معصيت | تفرقه افكنى | تَفَسّح در مجالس ذكر خدا | تفكر | تقوا | تكبر در راه رفتن | تكبير | تنزيه از شرک | تواضع به مؤمنان | توبه | توكل | تهجد |
ث  
ج جبارى و زورگوئى | مال اندوزى به خيال جاودانگى | جهاد |
ح حُب الله | حب و دوست داشتن دنيا | حج | حجاب | حسد | حكم بغير ما انزل الله | حكمت | حمد | حمل امانت الهيه |
خ خشوع | خشيت | خمس | خواندن همديگر به لقب زشت | خوردن خون | خوردن گوشت خوک | خوردن مال حرام | خوردن مال يتيم | خوردن ميته | خوش سخنى با مردم | خوف الهى | خيانت |
د درستى در كيل و وزن كردن | درشتى كردن در دعوت به دين | دروغ گفتن | دعا | دفع بدى با نيكى | دوستي با كافران - 1 | دوستى با كافران - 2 |
ذ  
ر راه رفتن با تكبر | راه رفتن بدون تكبر | ربا خوارى | رخ تافتن از مردم به تكبر | رشوه خوارى | ريا |
ز زكات |
س سَب و دشنام به كافران | سجده | سخن چينى | سخن نيكو گفتن | سرعت و شتاب در كارهاى خير | سرقت و دزدى | سلام گفتن هنگام ورود | سوگند خوردن به خدا |
ش شرابخوارى | شرك به خدا | شفاعت خواستن (استشفاع) | شكر |
ص صبر | صدقه | صلح | صله رحم | صوم (روزه) | صيحه بر سائل زدن |
ض  
ط طعنه زدن | طلب مغفرت براى مؤمنين و مؤمنات | طمع و چشم به مال مردم داشتن |
ظ ظلم |
ع عبادت متزلزل | عتق ، يا بنده آزاد كردن | عدالت | عفت | عفو | عقل | علم و دانش اندوزى | علوطلبى و برترى جوئى | عمل نكردن به سوگند | عمل به عهد خدا | عمل نكردن شخص به آنچه مى گويد |
غ غفلت از نماز | غفلت از ياد خدا و آيات او و آخرت | غلفت از آخرت | غيبت |
ف فتنه انگيزى | فجور | فحشاء | فخر فروشى | فداكارى براى خدا | فرح و شادمانى به تعلقات دنيا | فريب و گول دنيا را خوردن | فساد كردن در زمين |
ق قتل نفس | قساوت و سخت دل بودن | قطع رحم | قمار بازى | قنوت |
ک كينه جوئى | كم فروشى | كفران نعمت | كتمان شهادت | كتمان بينات و دلائل الهيه |
گ گردن نهادن به حكم طاغوت | گريه از ترس خدا | گمان بد به كسى بردن | گنج نمودن طلا و نقره | گوش دادن به دروغ | گوش دادن به سخن و متابعت از بهترين آن |
ل لغو | لهو |
م مأيوس نشدن از رحمت خدا | متابعت پدر و مادر در دين ناحق | متابعت غير علم | مرابطه يا مرزبانى | مرجوحيت بذل و بخشش همه دارائى | مُسالمت | مستضعف | مشورت در كارها | مكر و نيرنگ | منازعه | منع زكات و قرض | مراقبت از مال يتيم |
ن نرمى و سخت دل نبودن | نژاد پرستى | نسبت ناپاكى دادن به زنان عفيف | نسيان آيات خدا | نگاه به نامحرم | نگرش به طعام | نماز | نيكى كردن به والدين |
و وصيت هنگام مرگ به سود والدين | وفا به نذر | وفاى به عهد | ولايت |
هـ هجرت در راه خدا | همنشينى با منکرين آيات خدا |
ى يقين به خدا و روز جزا |