فهرست

سخن ناشر

مقدّمه

فصل اوّل: پيامبران و فرستادگان خدا كيانند؟

پيامبران و فرستادگان خدا كيانند؟

تفاوت پيامبر و رسول

امكان وجود پيامبران

الهام يا شعور حيوانات

روان‏شناسى كنونى

ويژگى‏هاى نبوت

جهان شمولى رسالت

وظيفه پيامبرى

ايمان به خدا

ايمان به آخرت

بيان احكام دين

شماره پيامبران و فرستادگان خدا

پيامبران اولوالعزم

وجوب ايمان به پيامبران

عصمت پيامبران

پيامبران، الگوى بشر

معجزات پيامبران

انواع معجزات

معجزه رسول اكرم(ص)

فصل دوم: سرگذشت پيامبران و هدف از آنها

هدف از سرگذشت پيامبران

شيوه قرآن در بيان سرگذشت‏هاى آن

شيوه داستان پيامبران(ع)

راز تكرار سرگذشت انبيا(ع)

تفاوت قرآن و تورات در ذكر داستان پيامبران

فصل اوّل: آفرينش آدم و تجليل از او

پيدايش آدم(ع)

جايگاه و مقام حضرت آدم(ع)

تجليل از آدم(ع)

سجده فرشتگان و سرپيچى شيطان

فصل دوم: آدم و شيطان

رانده شدن شيطان از بهشت

آفرينش حوا

آدم در دام فريب شيطان

اشتباه آدم(ع)

بخشيده شدن آدم(ع) و خروج از بهشت

بهشتى كه جايگاه آدم(ع) بود

فصل سوم: نكته‏ها

تجليل از انسان

سرانجام تكبّر

فراخوانى براى اعتلا و عظمت رو

ساكنانِ زمين، غير از آدم(ع)

مادّه اوّليه انسان از نظر علمى

پندى، در پرهيز ازبدى‏ها

سرشت ابليس و شياطين

دشمنى شياطين با انسان

شياطين كانون شرارت‏هاى هستى

مؤمن در قبضه شيطان نيست

شيطان از توبه گريزان است

فصل چهارم: سرگذشت قابيل و هابيل

‏سرگذشت قابيل و هابيل

پندِ كلاغ

فصل پنجم: پيامبرى ادريس(ع)

فصل اوّل: سرگذشت نوح(ع )

پرستش بت‏ها و خدايان

دعوت به حق

برترى جويى كفار

نوح و پيگيرى دعوت خود

كينه كشنده

شكايت به خدا

توجه دادن به قدرت الهى

تهديد شدن نوح(ع)

فصل دوم: طوفان

نفرين بر دروغگويان

ساختن كشتى نجات

آغاز طوفان

وقوع طوفان

غرق شدن پسرنوح(ع)

نوح در پى رهايى پسر

پايان طوفان

فرود آمدن از كشتى

خلاصه ماجرا

كشف آثار طوفان در عراق

فصل سوم: نكته‏ها

بيان رساى قرآن در وصف طوفان

حقايق علمى قرآن

سازگارى طبقاتى

پندى در عزم و اراده

مبارزه با خويشاوند گرايى

مقدمه

فصل اوّل: سرگذشت هود(ع )

محل سكونت عاد و خدايان آنها

دعوت به حق

يادآورى نعمت‏هاى خدا

مناقشه با بت‏پرستان

دعوت به توبه

رهايى مؤمنان و هلاكتِ كافران

فصل دوم: داستان صالح(ع )

خانه‏ها و خدايان ثموديان

دعوت به پرستش خدا

اسرافِ كشنده

ثموديان در پى معجزه

اوج دشمنى

پى كردن شتر

نقشه قتل صالح(ع)

نابودى ثموديان

فصل سوم: نكته ‏ها

ميانه‏روى در زندگى

دعوت براى شوريدن بر ستمكاران

درس شهامت

هلاكت، فرجام برترى‏جويى

آثار آمرزش طلبى و توبه

باب پنجم: ابراهيم، لوط، اسماعيل(ع )

ابراهيم(ع) ابوالأنبياء

فصل اوّل: ابراهيم(ع) و بت‏پرستى

نشو و نماى ابراهيم در سرزمين بابِل

ابراهيم و خدايان بابِل

درخواست ابراهيم برترك بت‏پرستى‏پدر (پدر بزرگ)

بت شكنى ابراهيم

محاكمه ابراهيم(ع)

پيروزى علمى قرآن

فصل دوم: ايمان ابراهيم(ع )

دليل ابراهيم بر بطلان خدايان متعدّد

زنده كردن مردگان

فصل سوم: داستان حضرت اسماعيل(ع )

پيامبرى اسماعيل

هجرت ابراهيم به مصر

تولد حضرت اسماعيل(ع)

هجرت ابراهيم و اسماعيل به مكه

پيدايش زمزم

ذبح اسماعيل

ذبيح كيست؟

ابراهيم و همسر اسماعيل

بناى كعبه توسط ابراهيم و اسماعيل

فصل چهارم: فضايل ابراهيم(ع )

‏فضايل ابراهيم(ع)

جايگاه و مرتبه ابراهيم(ع)

دعاى ابراهيم(ع)

ابراهيم، مسلمان راستين

جود و بخشش ابراهيم(ع)

فصل پنجم: نكته ‏ها

‏نكته‏ها

درس پايمردى

جانفشانى و قربانى فرزند

بت‏پرستى و نظاير آن

فصل ششم: داستان قوم لوط

فساد قوم لوط

رسالت لوط

فرشتگان در راه سَدوم

لوط و ميهمانى فرشتگان

كيفر قوم لوط

فصل هفتم: نكته ‏ها

هشدار از عمل زشت لواط

زيان‏هاى بهداشتى

كيفر مرتكبين

كيفر لواط در اسلام

دفاع از ميهمان

فصل اوّل: سرگذشت اسحاق و يعقوب

پيامبرى اسحاق و يعقوب

خلاصه زندگى اسحاق و يعقوب

أسباط

پيامبرى يوسف(ع)

فصل دوم: يوسف و نيرنگ برادرانش

رؤياى يوسف

توطئه بر ضدّ يوسف

يوسف در چاه

نجات يوسف و فروش او

فصل سوم: يوسف و فريفتگى زليخا

نيرنگ همسر عزيز مصر با يوسف

يوسف و زنان

فصل چهارم: يوسف در زندان

تهمت به يوسف و زندانى كردن او

يوسف و دعوت به پرستش خداى يكتا

يوسف و تعبير خواب همراهان

فصل پنجم: يوسف وزير پادشاه

خواب پادشاه

رئيس سقايان نزد يوسف

تعبير خواب پادشاه توسط يوسف

تحقيق ماجرا

پاداش يوسف

فصل ششم: يوسف و معرفى خود به برادران

برادران يوسف در مصر

بازگشت برادران نزد پدر

جلوگيرى يوسف از بازگشت بنيامين

پوزش خواهى ازيوسف(ع)

فصل هفتم: ديدار يعقوب و يوسف

يعقوب قربانى اندوه‏ها

يوسف(ع) خود را معرفى مى‏كند

يعقوب و خبر سلامتى يوسف

ديدار هيجان‏انگيز و تعبير رؤيا

فصل هشتم: نكته ‏هايى از داستان يوسف

درسى از ايمان يعقوب

دليل يگانگى خدا

وجود دو جنس مخالف در كنار هم

درس پاك‏دامنى

سرانجام شكيبايى

فايده احسان

آبرومندى

گذشت هنگام قدرت

عدالت بين فرزندان

فصل اوّل: داستان شعيب(ع )

داستان شعيب(ع)

گمراهى اهل مَدْيَن

تمسخر مردم

تهديد شعيب

نابودى اهل مدين

اصحاب أيكه

فصل دوم: نكته ‏ها

پايه واساس اصلاح‏طلبى

تأثير نماز

تشويق امانت‏دارى

فصل سوم: سرگذشت ايوب(ع )

آزمايش ايوب

ايّوب(ع) در قرآن

سوگند شكنى

فصل چهارم: پندهايى از ايوب(ع )

صبر بر گرفتارى

پناه بردن به خدا

مداوا

مهربانى با همسر

فصل پنجم: پيامبرى ذاالكفل

باب هشتم: موسى، هارون(ع)

پيامبرى موسى و هارون

ستم‏كَشى بنى اسرائيل

فصل اوّل: سيره موسى قبل از پيامبرى

تربيت موسى در كاخ فرعون

يارى موسى به فردى اسرائيلى

فاش شدن راز موسى

موسى در سرزمين مَدْيَن

ازدواج موسى(ع)

فصل دوم: رسالت موسى و هارون

آغاز رسالت

فرمان خدا در اعزام موسى نزد فرعون

ابلاغ رسالت

گفتگوى موسى و فرعون در ربوبيت خدا

بناى برجى بلند به دستور فرعون

فصل سوم: مبارزه موسى و قوم او

معجزات موسى و ايمان ساحران

پايدارى موسى و پيروانش

هشدار مؤمن آل فرعون

مؤمن آل فرعون در پى نجات موسى

گستاخى فرعون

فصل چهارم: سرنوشت فرعون و قوم او

گرفتارى‏هاى فرعونيان از ناحيه‏خدا

نجات بنى‏اسرائيل و هلاكت فرعونيان

سرنوشت فرعونيان در آخرت

فصل پنجم: سرزمين موعود

ريشه‏هاى بت‏پرستى بنى‏اسرائيل

لطف خدا به بنى اسرائيل

وعده موسى با پروردگار خويش

گوساله پرستى بنى اسرائيل

شرح ماجرا:

كيفر و عفو بنى اسرائيل

بالا بردن كوه بر جايگاه بنى اسرائيل

خوددارى بنى اسرائيل از ورود به سرزمين مقدس

سرگردانى بنى اسرائيل

فصل ششم: نكته‏هايى از سرگذشت موسى(ع)

اصلاح امت‏ها پس از تباهى

سرانجام كفر و ستم

پايدارى در راه عقيده

پيروزى حق بر باطل

آزادى ملت‏ها

دعوت به مبارزه

درهم شكستن طغيان و سركشى

رهايى مؤمنان

آزادى از بند تقليد

نرم خويى

ايمان از طريق انديشه

بطلان اعتقادات مصريان قديم

منزه دانستن خدا و حق سپاس او

فصل هفتم: موسى(ع) و عبد صالح

ديدار با عبدصالح

درخواست علم و دانش

اعتراض موسى

راز كارها

نكته‏ها

باب نهم: داود، سليمان، يسع، الياس، يونس(ع)

فصل اول: طالوت و داود

طالوت و داود

درخواست پادشاه

پادشاهى طالوت

علامت پادشاهى

آزمايش سپاهيان

پيروزى طالوت

كشته شدن جالوت (جليات)

مرگ طالوت و پادشاهى داود

فصل دوم: سرگذشت داود

قضاوت داود

داورى در امر كشاورزى

عبادت داود(ع)

پادشاهى داود

معجزات آن حضرت

كتاب داود(ع)

فصل سوم: داستان سليمان(ع )

سليمان و سخن مورچگان

آزمايش سليمان(ع)

نعمت‏هاى ويژه سليمان(ع)

اَسبان سليمان

فصل چهارم: سليمان و بلقيس

كشور سبأ

گفتگوى سليمان و هدهد

نامه سليمان به بلقيس

پاسخ بلقيس

تخت بلقيس

بلقيس و شناخت تخت

بلقيس در كاخ سليمان

مرگ سليمان

فصل پنجم: نكته‏ها

درس عدالت

اوقات با فضيلت عبادت

جمع بين دنيا و آخرت

حسابرسى نفس

نظام مشورتى

پايدارى در راه عقيده

تواضع و فروتنى

فصل ششم: پيامبرى الياس(ع )

فصل هفتم: پيامبرى يسع(ع )

فصل هشتم: سرگذشت يونس(ع )

نيايش يونس

يونس در شكم ماهى

سرنوشت قوم يونس

نجات يونس و هدايت كردنِ قومش

فصل نهم: نكته‏هايى از داستان يونس(ع)

عبادت خدا، تنها راه گشايش

پناه‏جستن به خدا

شكيبايى در ابلاغ رسالت

فصل اول: ماجراى زكريا و يحيى

زكريا و درخواست فرزند

مژده ولادت يحيى(ع)

پيامبرى يحيى

فصل دوم: سرگذشت مريم و تولد عيسى

جايگاه مريم نزد خدا

مژده فرشتگان

جبرئيل و مريم

باردارى مريم و تولد عيسى(ع)

سخن گفتن در گهواره

فصل سوم: رسالت عيسى(ع)

گمراهى بنى اسرائيل

پيامبرى عيسى(ع)

مژده آمدن پيامبر اسلام(ص)

ياران عيسى(ع)

معجزات آن حضرت

فلسفه معجزات عيسى(ع)

مخالفت يهوديان با عيسى(ع)

فرجام كار عيسى(ع)

دعوت عيسى به يگانگى خدا

نزديكى آيين مسيحيت با اسلام

فصل چهارم: نكته ‏ها

فرزند شايسته

تقوا و ثمرات آن

دعوت به يارى دين

باب يازدهم: محمد(ص)

مقدمه

برترى آن حضرت بر انسانيت

شبهه‏اى غلط

صلوات بر پيامبر

فصل اوّل: پرورش محمد(ص) پيش از پيامبرى

نام و نسب

ولادت

شيرخوارگى

وفات آمنه

سرپرستى جدّ و عمو

سفر به شام

جنگ فُجار و حِلفُ‏الفضول

رفتار پيامبر قبل از نبوّت

ازدواج با خديجه

داورى او در بناى كعبه

شغلِ قبل از نبوّت

فصل دوم: نبوت و پيامبرى محمد(ص)

آغاز وحى

دعوت نهانى پيامبر(ص)

دعوت علنى پيامبر

ايستادگى قريش در برابر پيامبر

تهديد پيامبر

نقشه فريب

آزار پيامبر و مؤمنين

اذيت و آزار مؤمنين

مهاجرت به حبشه

محاصره پيامبر و ياران

رنج‏هاى پيامبر در طائف

گسترش اسلام

راه يابى اسلام بين محرومان

معراج

مدينه خاستگاه اسلام

پيمان مردم مدينه

هجرت پيامبر(ص)

نقشه قتل پيامبر

نجات پيامبر(ص)

در جستجوى پيامبر(ص)

حفظ جان پيامبر(ص)

ورود به قبا

سخنرانى پيامبر(ص)

پيامبر(ص) در مدينه

پيمان برادرى

‏محمد(ص) و مبارزه در راه انجام رسالت

فرمان جهاد

قطع راه بازرگانى

فصل اوّل: غزوه بدر

در پى كاروان

فرار كاروان

كسب خبر از كاروان

مسلمانان در بدر

آمادگى نبرد

پيروزى مسلمانان

فصل دوم: جنگ اُحد

حسّ انتقام‏جويى

بازگشت منافقين

سفارش پيامبر(ص)

پيروزى مسلمانان

شكست پس از پيروزى

شايعه قتل پيامبر(ص)

بازسازى سپاه مسلمين

شمارش كشتگان مسلمانان

صحنه‏هايى از دلاورى و فداكارى

روحيه بالا

روايت مرگ

فصل سوم: صلح حديبيه

زيارت مسجدالحرام

جلوگيرى از زيارت پيامبر

گفتگوى پيامبر و قريش

بيعت رضوان

پيمان صلح

تأثير پيمان نامه بر مسلمانان

دور انديشى همسر پيامبر

باطل كردن يكى از شروط

نتيجه صلح

فصل چهارم: نامه‏هاى رسول اكرم(ص) به پادشاهان و سران

نامه‏هاى رسول اكرم(ص) به پادشاهان و سران

نامه پيامبر به پادشاه روم

نامه حضرت به پادشاه ايران

نامه رسول خدا(ص) به پادشاه حبشه

اطمينان به پيروزى

دعوت اصلاح طلبانه

تأثير نامه‏هاى پيامبر(ص)

فصل پنجم: فتح مكه

پيمان شكنى قريش

پيشروى نهانى به سوى مكه

در راه مكه

ايمان آوردن رئيس قريش

ورود پيامبر به مكه

گذشت بزرگ

تساوى بين مردم

بردبارترين مردم

فصل ششم: آخرين روزها

وفات رسول اكرم(ص)

آغاز و شدت بيمارى آن حضرت

سخن او با مسلمانان

نماز ابوبكر

آخرين سفارش

آخرين لحظات

فصل اوّل: ويژگى‏هاى رسول اكرم(ص)

محمد(ص) كامل ترين سَمبُل

شمايل حضرت

فروتنى آن بزرگوار

رأفت و مهربانى

بخشش و بردبارى

زهد و پارسايى

عبادت حضرت

بلاغت و حكمت

فصل دوم: همسران پيامبر

تعدد زوجات در اسلام

پاكدامنى حضرت

خديجه دختر خويلد

علل تعدد همسران حضرت

سوده دختر زمعه

عايشه دختر ابوبكر

حفصه دختر عمر

أم حبيبه رمله دختر ابوسفيان

ام سَلَمه هند دختر أبى أميه

زينب دختر جَحش

جُويريه دختر حارث بن أبى ضرار

صفيه دختر حى بن اخطب

ميمونه دختر حارث هلاليه

كنيزكان

فرزندان آن حضرت

پارسايى زنان پيامبر

فصل سوم: نكته‏ها

درس‏هايى آموزنده از هجرت

ثمرات هجرت

درس‏هايى آموزنده از مبارزات پيامبر و ياران

روحيه معنوى

پيروزى الهى

پيروزى پيامبر، دليل صدق نبوت

ارزش فداكارى

زندگى حضرت، گواه حقّانيت نبوّت وى

فصل چهارم: برجسته‏ترين بزرگان