فهرست

پيشگفتار

قرآن و فاقدان طهارت

قرآن و شخص بى وضو.

استفتاهايى از حضرت امام خمينى(ره).

استفتاهايى از آيت الله العظمى گلپايگانى(ره).

استفتايى از آيت الله العظمى اراكى (ره).

خلاصه مطالب.

قرآن و شخص تيمم كننده.

استفتايى از حضرت امام خمينى(ره).

استفتايى از آيتالله العظمى گلپايگانى(ره).

خلاصه مطالب.

قرآن و شخص جنب.

استفتاهايى از حضرت امام خمينى(ره).

استفتايى از آيتالله العظمى گلپايگانى(ره).

استفتايى از دفتر آيتالله العظمى اراكى (ره).

خلاصه مطالب.

قرآن و زنهاى حائض و نفساء.

استفتاهايى از حضرت امام خمينى(ره).

خلاصه مطالب.

قرآن و زن مستحاضه.

يادآورى:.

خلاصه مطالب.

قرآن و مسّ كننده ميت.

استفتايى از حضرت امام خمينى(ره).

خلاصه مطالب.

خلاصه اى از مطالب فصل اول.

فهرست منابع فصل اول.

قرآن و شخص بى وضو.

قرآن و شخص تيمم كننده.

قرآن و شخص جنب.

قرآن و زنهاى حائض و نفساء.

قرآن و زن مستحاضه.

قرآن و مسّ كننده ميت.

احكام قرائت و حفظ قرآن

اخلاص در قرا ئت (ريا و عجب).

ريا.

عُجب‏(1).

ريا در قرائت از ديدگاه روايات.

قرائت سُوَر عزائم و سجده تلاوت.

خلاصه مطالب:.

احكام قرائت قرآن درنماز.

بخش اول: قرائت سور عزائم درنماز.

خلاصه مطالب.

بخش دوم: قرائت واجب (حمد و سوره) درنماز.

خلاصه مطالب مسأله 9 و10:.

خلاصه مطالب.

استفتاهايى از حضرت امام خمينى (ره).

استفتاهايى از آيتالله العظمى گلپايگانى (ره).

بخش سوم: احكام قرائت غيرواجب.

قرائت قرآن در هر جاى نماز.

حديثى درباب قرائت قرآن در نماز.

قرائت قرآن در ركوع، سجود و قنوت.

قرائت در نمازهاى مستحبي.

استفتايى از حضرت امام خمينى (ره).

بخش چهارم: تجويد و آداب قرائت در نماز.

الف) اداى صحيح حروف و كلمات در قرائت.

خلاصه مطالب.

استفتاهايى از حضرت امام خمينى (ره).

استفتاهايى از آيت الله العظمى گلپايگانى (ره).

ب) رعايت يكى از قرائات سبعه.

ج) احكام ادغام.

استفتايى از آيت الله العظمى گلپايگانى(ره).

خلاصه مطالب.

د) احكام مدّ.

استفتايى از آيت الله العظمى گلپايگانى (ره).

ه) احكام وقف و وصل.

و) احكام همزه وصل و قطع.

استفتايى از آيت اللّه العظمى گلپايگانى (ره).

ز) رعايت محسّنات تجويدي.

استفتاهايى از حضرت امام خمينى (ره).

استفتايى از آيت الله العظمى گلپايگانى (ره).

قرائت قرآن در اذان و اقامه.

استفتايى از آيت الله العظمى گلپايگانى (ره).

قرائت در حجّ.

الف) قرائت قرآن در طواف.

ب) صحيح بودن قرائت در حج.

استفتايى از حضرت امام خمينى (ره).

استفتايى از آيت الله العظمى اراكى (ره).

استفتاهايى از آيت الله العظمى گلپايگانى (ره).

حفظ نمودن قرآن.

استفتايى از آيت الله العظمى گلپايگانى (ره).

استفتايى از دفتر آيت الله العظمى اراكى (ره).

احاديثى درباب حفظ نمودن قرآن كريم:.

قرائت قرآن در ماه مبارك رمضان و مجالس عزا و قرائت به زبان عربي.

استفتاهايى از حضرت امام خمينى (ره).

استفتايى از آيت الله العظمى گلپايگانى (ره).

شخص روزه دار و غلط خواندن قرآن.

استفتايى از حضرت امام خمينى (ره).

استفتاهايى از آيت الله العظمى گلپايگانى (ره).

غنا در قرائت.

استفتايى از حضرت امام خمينى (ره).

احاديث غنا در قرائت.

زن و قرائت قرآن.

خلاصه مطالب.

استفتاهايى از آيت اللّه العظمى گلپايگانى (ره).

فهرست منابع فصل دوم.

اخلاص در قرائت.

قرائت سور عزائم و سجده تلاوت.

قرائت سورعزائم درنماز.

قرائت واجب در نماز.

قرائت قرآن در هر جاى نماز.

قرائت قرآن در ركوع و سجود و قنوت.

قرائت در نمازهاى مستحبي.

تجويد و آداب قرائت در نماز.

رعايت يكى از قرائات سبعه.

احكام ادغام.

احكام مدّ.

احكام وقف و وصل.

احكام همزه وصل و قطع.

رعايت محسنات تجويدي.

قرائت قرآن در اذان و اقامه.

قرائت در حج.

حفظ نمودن قرآن.

قرائت قرآن در ماه مبارك رمضان و مجالس عزا و قرائت به زبان عربي.

شخص روزه دار و غلط خواندن قرآن.

غنا در قرائت.

زن و قرائت قرآن.

مستحبات و مكروهات

بخش اول: مستحبات.

الف) مستحبات قرائت در نماز.

احاديث مستحبات قرائت قرآن.

1- گفتن اِستعاذه.

2- ترتيل.

3- قرائت با صداى خوش.

4- وقف كردن بر فواصل آيات.

5- تدبُّر در آيات.

6- طلب كردن نعمت هنگام قرائت آياتى كه در آن ذكر نعمتى شده و پناه بردن به خداوند هنگام قرائت آيات عذاب.

7- خشوع و حزن در قرائت.

8- مسواك زدن و پاكيزگى دهان.

9- قرائت از روى مصحف و نگاه كردن به خط قرآن.

10- بسيار تلاوت قرآن نمودن.

11- حفظ نمودن قرآن.

ب) سوره هايى كه مستحب است در نماز خوانده شود.

1- در نمازهاى يوميه:.

2- در نماز جمعه:.

3- در نماز آيات:.

4- در نماز عيدقربان و عيدفطر:.

5- در نماز استسقاء:.

6- در نماز جعفرطيّار:.

ج) موارد استحباب خواندن يا نوشتن قرآن كريم‏ (1).

1- درحال وضو.

2- در تعقيبات نماز.

3- در هنگام طواف.

4- در اوقات نماز براى حائض.

5- نزد مريض.

6- نزد محتضر.

7- نوشتن قرآن بركفن.

8 - هنگام گذاردن ميت در لحد.

9- هنگام زيارت قبور مؤمنين.

10- هرگاه مردگان را ياد كردند.

خلاصه مطلب.

بخش دوم: مكروهات.

الف) مكروهات قرائت در نماز عبارتند از:.

ب) موارد كراهت خواندن قرآن:.

بعضى مكروهات درارتباط با قرآن.

خلاصه مطالب.

احاديث بحث مكروهات.

فهرست منابع فصل سوّم.

مستحبات قرائت در نماز.

سوره هايى كه مستحب است در نمازها خوانده شود.

موارد استحباب خواندن يا نوشتن قرآن كريم.

مكروهات قرائت در نماز.

موارد كراهت خواندن قرآن.

بعضى مكروهات ديگر در ارتباط با قرآن.

تعليم وتعلم قرآن

سپردن كودك براى يادگيرى قرآن.

احاديثى در باب ياد دادن قرآن به كودك.

گرفتن اجرت براى خواندن، نوشتن و تعليم قرآن.

خلاصه مطلب.

استفتاهايى از آيتاللّه العظمى گلپايگانى(ره).

احاديث اخذ اجرت جهت تعليم قرآن.

فهرست منابع فصل چهارم.

سپردن كودك براى يادگيرى قرآن.

گرفتن اجرت براى خواندن، نوشتن و تعليم قرآن.

حفظ حرمت قرآن

بى احترامى به آيات.

استفتاهايى از حضرت امام خمينى(ره).

استفتاهايى از آيتاللّه العظمى گلپايگانى(ره).

تنجيس و تطهير قرآن.

خلاصه مطالب.

فهرست منابع فصل پنجم.

تنجيس و تطهير قرآن.

احكام ميّت، و... در ارتباط با قرآن

بخش اول: ميت وقرآن.

الف - نوشتن قرآن بر كفن ميت.

ب - گذاشتن قرآن در قبر.

ج - قرائت قرآن بر ميت ومحتضر.

استفتاهايى از آيت الله العظمى گلپايگانى (ره).

بخش دوم: وصيت به قرائت قرآن.

استفتاهايى ازآيت الله العظمى گلپايگانى (ره).

بخش سوم: پسربزرگتر و ارث بردن قرآن (حَبوَه).

استفتاهايى از آيتالله العظمى گلپايگانى (ره).

فهرست ومنابع فصل ششم.

ميت وقرآن.

الف) نوشتن قرآن بركفن ميت:.

ب) گذاشتن قرآن درقبر:.

ج) قرائت قرآن بر ميت ومحتضر:.

وصيت به قرائت قرآن:.

پسر بزرگتر و ارث بردن قرآن:.

وقف ، نذر و استخاره ...

وقف نمودن قرآن كريم.

استفتاهايى از آيتالله العظمى گلپايگانى (ره).

استفتاهايى از حضرت امام خمينى (ره).

استفتاهايى از آيتالله العظمى اراكى (ره).

نذر و سوگند به قرآن.

استخاره با قرآن.

استفتاهايى از حضرت امام خمينى (ره).

قرائت در مساجد و زيارتگاهها.

تزئين قرآن با طلا و نقره.

مالكيت كافر بر قرآن.

خريد و فروش قرآن:.

استفتاء از دفتر آيت الله العظمى اراكى (ره).

فهرست منابع فصل هفتم:.

وقف نمودن قرآن:.

نذر و سوگند به قرآن:.

استخاره با قرآن:.

قرائت در مساجد و زيارتگاهها:.

تزيين قرآن با طلا ونقره:.

مالكيت كافر بر قرآن:.

خريد و فروش قرآن:.

فهرست لغات و اصطلاحات

فهرست منابع و مآخذ