بازگشت

فهرست

پيش گفتار

   بخش نخست :تاريخچه ى حفظقرآن

   پيدايش حفظ قرآن

   اصطلاح حافظ در صدر اسلام

   اولين حافظ قرآن

   اهتمام صحابه به حفظ قرآن

   شمار حافظان قرآن در عصر رسول خدا(ص )

   قدرت حافظه ى عرب

   عوامل گسترش حفظ در صدر اسلام

   4 - جايگاه والاى حافظان

   5 - پاداش اخروى

   بخش دوم :جايگاه حفظ قرآن

   اهميت

   قرآن

   احاديث

   1 - هم نشينى با فرشتگان

   2 - در شمار بزرگان امت جاى گرفتن

   3 - ايمنى از عذاب الاهى

   4 - آبادى قلب

   5 - مشمول آمرزش الاهى

   6 - پاداش مضاعف

   7 - پذيرفته شدن شفاعت

   8 - بالاترين درجات بهشت

   9 - دريافت پاداش انبيا

   سيره

   1 - بخشش مجازات حافظان

   2 - حفظ قرآن در جايگاه مهريه

   3 - تقدم حافظان در صحنه هاى اجتماعى

   4 - اختصاص مستمرى از بيت المال

   نظر قاريان معروف جهان در مورد حفظ قرآن كريم

   1 - استاد احمد محمد بسيونى

   2 - استاد محمد محمود طبلاوى

   3 - استاد شحات محمد انور

   4 - استاد على پرهيزكار

   آ ثار حفظ قرآن

   1 - پاداش اخروى

   2 - هدايت انسان

   3 - آرامش روحى

   4 - نجات از تنهايى

   5 - فهم بهتر قرآن

   6 - تقويت حافظه

   1 - جلوگيرى از تحريف

   2 - عمل به قرآن

   3 - بهره مندى از عبادت

   1 - عبداللّه بن مسعود

   2 - جعفر بن ابى طالب

   3 - حافظان شهيد

   4 - حبيب بن مظاهر

   امتياز دانشگاه الازهر

   سخن شهيد ثانى

   اندرز آيت اللّه بروجردى

   سفارش امام خمينى

   سخنان مدير محترم حوزه ى علميه قم

   بخش سوم :روش حفظ قرآن

   شرطهاى اصلى

   1 - اشتياق قلبى

   2 - عزم و پشتكار

   3 - نظم و برنامه ريزى

   4 - آمادگى براى تكرار هميشگى

   5 - تعيين هدف

   عوامل مؤثر

   1 - نماز حفظ قرآن

   2 - ايجاد آمادگى معنوى

   3 - بهره گيرى از سحرگاهان

   4 - انتخاب مكان مناسب

   5.
تمركز فكر

   6 - انتخاب نوع قرآن

   7 - آشنايى بازبان عربى

   ياد آورى

   8 - نوارهاى قرآنى

   انواع حفظ قرآن

   1 - نقطه ى شروع

   2 - كيفيت حفظ

   [كميت يا كيفيت ]

   3 - تثبيت محفوظات

   1 - قرائت در نماز

   2 - تكرار انفرادى

   3 - عرضه بر ديگران

   شيوه ى حفظ آيات همانند

   1 - تكرار

   2 - روش مقايسه

   3 - روش تناسب

   4 - روش قرداد

   بخش چهارم : گوناگون

   همگانى بودن حفظ قرآن

   1 - لطف الاهى

   2 - سخن معصومان

   3 - تجربه

   دوران كودكى

   ابن سينا

   سيد بن طاووس

   رودكى

   ابوالعيناء

   حافظ شيرازى

   ناصر خسرو

   ابن اثير جزرى

   ملك المحدثين

   انتاكى

   فرزدق

   فخرالدين عراقى

   شبلنجى

   شهاب الدين

   ابوالحسنات

   ابن اللبان

   جبرتى

   وظايف حافظ قرآن

   1 - فروتنى

   2 - حفظ اندوخته ها

   3 - پرهيز از اشتغال به كارهاى دنيوى

   4 - لزوم رو خوانى قرآن

   نكاتى چند درباره ى نونهالان

   1 - نقطه ى شروع

   2 - سرعت نبخشيدن به [حفظ]

   3 - پرداختن به بازى و تفريح

   4 - ايجاد علاقه در نو نهالان

   الف ) عوامل مؤثر پيش از ولادت

   ب ) عوامل مؤثر پس از ولادت

   اولين دوره

   دومين دوره

   سومين دوره

   چهارمين دوره

   پنجمين دوره

   ششمين دوره

   هفتمين دوره

   هشتمين دوره

   نهمين دوره

   دهمين دوره

   يازدهمين دوره

   دوازدهمين دوره

   سيزدهمين دوره

   چهاردهمين دوره

   فهرست مقالات , سخنرانى ها و مصاحبه ها درمطبوعات پيرامون حفظ قرآن كريم

   كتاب نامه ى حفظ قرآن

   منابع