1.FATIHA SURESİ

Mekkidir, yedi âyettir.

 

1- Rahman ve rahîm olan Allah'?n ad?yla.

2- Hamd (?vme ve ?vülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.

3- O, rahmand?r ve rahîmdir.

4- Ceza gününün mâlikidir.

5- (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yaln?z senden medet umar?z.

6- Bize do?ru yolu g?ster.

7- Kendilerine lütuf ve ikramda bulundu?un kimselerin yolunu; gazaba u?ram??lar?n ve sapm??lar?n yolunu de?il! Amin.