И

(( ! ې ې И ې ))

ی ( )
()

: ې ی

ړ: ې

١- ( ۀ ٥٩ )

٢- (ۀ ٨٩ ).

٣- ښې ǘ څښǘ ١٦٠ .

٤- ښې (( )) ې څ ځ .

٥- (( )) ې ځ И ǘ ې.

٦- ښې (( )) ې څ ځ .

٧- ې ̡ ښۀ ې .

٨- ې ی ړ ј.

٩- ǘی څ () ځګړ.

١٠- ښې

١١- ې ǘ څښǘ څ ی = ګ

١٢- ǘ ی ۀ ی ǘ ی.

١٣- ǘ ښې ی.

١٤- ǘ ې څګ ې ې ښې ګ ј ږی.

ځ ټ

١- ((څ ې ې ښې ی)) ј ې ی ԁړ ی ښ ی ټې ې څ ې ښې ړ ی ј ښې ې ې ې ی ( ږ ݘ )

٢- ǘ ږ ې ېږۀ ې ټ ړ ښې ټ ې ې ټ ʡ ېی ې ј ې ې ې ښې ېۍ ې ۍ ږی.

٣- ǘ څښǘ Ϡ ԁې ј ǘ څښǘ ښ ی ې څ ښ څ ۀ ېی ښی.

٤- ښې څ ځ (( )) ې ښ ی ې ګ ږ ې ړ ټ ې ځ ې ښې ݘ .

: ی ې ی ی ې ې څېړ ݘ ړی څ څ ǘ ړی ی ( ږ )

: ǘ ډ ړ ( ۀ ٢٤ )

: ǘ ې ړ ( ۀ ١٩ )

: ړ ۀ ٥ )

: څ ړ ( ۀ ١٥ )

ې څ څ ۍ ږی:

( + = ǘ )

:

: ځ ǘ ǘ ډې ښ ی.

: ǘ ی ښې ځ ځی.

: ǘ ۀ

٥- ښې څ ځ ې .

: ۀ ١٠٣

: ۀ ١٠٩

: ۀ ٨٢

: ۀ ٦٩

:

ǘ ј ݘ څېړې .

 

ې ې ښې څ (( ǘ ی ))

ښې څ ې ǘ ې ۀ ی ې ǘ ړ ې ј څ ی.

٦- ښې ǘ ۀ ی ۀ ی ǘ ی.

:

ښې ΁ ې ǘ ی ې ې ΁ ې ی ې ی ګډډی ځ ی ( ۀ ٣٠ ړ )

 

٧- ǘ څښǘ ډ څ ګ ړ ښې ی ې ې ی ی ړی ې ی ګ ړ ړی. ǘ ې ΁ ې ی:

. (ۀ ٥١ )

(( ! ǘ ǘ ǘ ې ې ې Ԙ ۀ ))

ځ ښې ی:


. (ۀ ١٤٥ )

(( ېې ښ ې ټ ی ))

:

ј څ ې ی ړ ې ǘ څښǘ ښې څ ې ی

: ǘ څښǘ ې ی ې ړی эې ې ځی. ( ګ ې () )

: ګ ې ی څ ی ړ ړی ( ǘ څښǘ ډ )

٨- ǘ ې ښې ی ړ ګې јی ې ې ې ډ ښې ی ی:

. . . . . ( ۀ ٢٠ ٢٤ )

(( ېې ی ښې ی ی ښې ی ې ی ټ ټ ګ ې ښې ې ې ی ښې ی ))

:

ې ј ښې ې ǘ ې ښې ړ ǘ јی ی ( ږ )

ǘ ې јی:

. ( ۀ ٥٢ )

(( ې څ ړی ))

:

ې ј ښې ې ǘ ې څ ǘ јی ې ǘ څښǘ ېږ ې ښې ی ی ې ښې ی ړۍ ǘ ې ǘ ( ډ ی ) څ ښې ی. ې ی ډې ی ړ ې ټ ړ ځ ټ ړ ی. ې ښې ې ی ړې ړ.

ې ې ړ ې ېې ی ځې ی ړی ې ې ې ǘ И ې ې ې ې ښی ړ ې ړی ې ځ ښې ې ږی ې ی ی ړۀ ښې ځ ی ځ ې ګ () ې ی:

(( ....................))

(( ۀ ۀ ښǘ څ ېږ ې ی ې ی ی ............................... ې ))

( ی ѡ ȡ ѡ ی ې )

ښې ې ј ښې (( )) ی ې ې () څ ی ېې ( ږ )

ړۀ ې ې ې ǘ ښې ډېې Ӂښې ړې ی ږ ې څی . ی () ې ښǘ Ӂښ ΁ ی ې ښې ټ ې ډǘټ ې ې ی

څ ی ی () :

       څ ې ږی ی ښې.

       ړې ږ Θښې ړۀ څ ړ.

       ۀ ې ړ ( ې ړ )

ې ړ ې ی ګ ې ی ې څ څ ږی

:

ږ ی ګ ې ې ې ( ) څ ی ǘ Ӂښ ړې . ګ ی. (( ځ ې ګ () ی ې ( ېګې ))

ږې ې ی ی ډ ې ې ی ښې ې ډېې ېې ې ې څ ې ډ ښې ی.