د ځوانانو شرعي حکمونه

 د تقليد حکمونه
 د طهارت حکمونه
 د تخلي (ټټۍ، متيازو) حکمونه
 نجاستونه
 د نجاست د ثابتيدو لار
 مطهرات (پاکوونکي څيزونه)