به چه دليلي مي توان گفت قرآن از طرف خداوند نازل شده. اگر كسي بگويد نعوذ با الله شيطان كتابي را به نام قرآن آورده و با ذكر اين آيه كه قرآن را خودمان حفظ مي كنيم خيال همه را راحت كرده كه تعريفي در آن صورت نگرفته ضمناً آيات متعدد را هم شيطان آورده و واقعاً هم بشر از آوردن مثل آن عاجز است چرا كه قدرت شيطاني فوق قدرت بشر است در جواب چه مي گوييد؟

پاسخ:

قرآن كه شما مي فرماييد، قرآن صامت (غير سخنگو) مي باشد و صحت اين قرآن نيازمند به تأثير از قرآن ناطق است ما صحت قرآن را از كلام ائمه طاهرين (ع) و پيامبر اكرم مي گيريم كه خودشان مفسران قرآن هستند و رواياتي بر تأييد و صحت قرآن از طرف ائمه (ع) رسيده است.

  دوم، دليل عقلي و آن اينكه ما مي گوييم قرآن بر پيامبر نازل شده و پيامبر را امين خداوند متعال مي دانيم كه اگر چنين نباشد هدف از اسلام و ايجاد دين بحث خواهد بود. قرآن بر پيامبر اكرم نازل شده و پيامبر به خاطر داشتن قوة عصمت هيچگاه دچار خطا و سهو نمي شود، لذا مي فهمد كه اين كلام از شيطان است يا از جبرائيل كه حامل پيام خداوند است.

  و نيز اينكه پيامبر اكرم (ص) بدون واسطه نيز با خداوند متعال صحبت كرده است لذا كاملاً تشخيص مي دهد كه كدام كلام، كلام شيطان وكدام كلام خداوند است. بر فرض كه اين قرآن، قرآن شيطان باشد، پس گفتار پيامبر اكرم (ص) و كتاب او چه مي شود او هم بايد كتابي داشته باشد تا پيامبريش را ثابت نمايد.

  پس به دليل روايات بسيار كه صادر شده از ائمه معصومين (ع) است و به دليل عقل، مي يابيم كه اين قرآن موجود كلام خداوند است نه شيطان.