تقسيمات قرآن

 1- كوچكترين عدد ذكر شده در قرآن كدام است‌؟
 2- آيا در تعيين كوچك‌ترين آية قرآن كريم‌، حروف مقطعه را ملاك قرار مي‌دهند؟
 3- قرآن‌ چند سوره‌ و چند جزء و چند حزب‌ و چند آيه‌ و چند بسم‌ اللّه‌ دارد؟
 4- از نظر تعداد حروف‌، چه ارتباطي بين بسم اللّه الرحمن الرحيم و كل قرآن وجود دارد؟
 5- با توجه به نقل‌هاي متفاوت‌، در مورد تعداد سوره‌هاى مکى و مدنى و هم چنين تعداد آيات و كلمات قرآن كريم‌، اطلاعات و توضيحى را بيان كنيد
 6- كوتاه‌ترين آيه چيست‌، در كدام سوره است معناي آن چيست‌؟
 7- كدام سوره است كه آخر آيه هايش "اللّه" قرار دارد؟
 8- كلمه "اللّه‌" در هر سوره قرآن چند بار تكرار شده است‌؟
 9- با توجه به اين‌كه سورة نمل دو "بسم‌الله..." دارد، آيا امکان داشت اين سوره را با يك "بسم‌الله..." خواند؟
 10- قرآن كريم چند "بسم اللّه الرحمن الرحيم‌" دارد؟ گاهي گفته مي‌شود 114 و گاهي گفته مي‌شود 115، كدام صحيح است‌؟
 11- برترين سوره‌ها در قرآن كدام است‌؟
 12- بعد از سوره بقره كدام سوره بزرگ‌تر است‌؟
 13- سوره‌اى كه در وسط قرآن است‌، چه نام دارد؟
 14- چرا سوره توحيد 4 آيه دارد؟
 15- چند سوره در قرآن كه تعداد آيات آن‌ها با هم مساوي است را نام ببريد
 16- علت تقسيم بندى قرآن به 30 جزء و 120 حزب چه بوده است ؟
 17- تعداد حروف سوره‌ها با تعداد كل حروف يا كلمات قرآن چه ارتباطي دارد؟
 18- چرا در مورد تعداد صحيح آيات‌، كلمات و احزاب قرآن‌، اتفاق نظر وجود ندارد؟ با اين كه قرآن در لوح محفوظ و كتاب مكنون‌، به شكل ثابت و بدون تغيير وجود دارد
 19- سوره صف به طور دقيق چند آيه‌، كلمه‌، حرف‌، نقطه‌، ضمه‌، فتحه‌، كسره‌، تشديد و سكون دارد؟
 20- چرا در برخي از قرآنها سوره "رعد" را "مكيّ" و در برخى "مدني" دانسته اند؟
 21- سوره‌هاى بدون نقطه قرآن را نام ببريد؟
 22- علت اختلاف نظر در مورد تعداد حروف و آيات قرآن چيست‌؟ آيا با عدم تحريف قرآن منافات ندارد؟
 23- سوره نحل در جزء چندم قرآن مي ‌باشد؟
 24- دليل مكى و مدنى بودن آيات قرآن چيست‌؛ چند سوره از قرآن مكى و چند سوره مدنى است‌؟
 25- بعد از سوره كوثر كدام سوره كوچك‌تر است‌؟
 26- جزء و حزب در مورد قرآن به چه معناي است ؟
 27- در حالي كه سوره نصر و عصر نيز داراى سه آيه مي‌باشند. چرا به سوره كوثر كوچك‌ترين سوره قرآن گفته مي‌شود؟
 28- چرا همه فرهنگ‌هاي قرآني و متخصصين علوم قرآني آيه 64 سوره الرحمن " مُدْهَامَّتَان " را كوچكترين آيه قرآنى مى ‌دانند؟
 29- سوره‌هاى " فلق‌"، " ناس‌" و " فيل‌" هر كدام يك سوره كاملند يا آن كه با هم يك سوره‌اند؟
 30- دليل اين كه هنوز نتوانسته اند آمار دقيقي از تعداد كلمات به كار رفته در قرآن ارائه دهند چيست‌؟
 31- چرا "بسم اللّه الرحمن الرحيم‌" فقط در سوره كوثر شمارش مى شود و در سوره‌هاى ديگر شمارش نمى شود؟
 32- در قرآن كريم چند حرف "والى " وجود دارد؟
 33- چرا برخى از آيات سوره ها كوتاه و برخى طولانى هستند؟
 34- سوره بقره به طور دقيق چند آيه‌، چند كلمه‌، چند حرف‌، چند ضمه‌، چند كسره‌، چند فتحه‌، چند تشديد، چند سكون دارد
 35- قرآن چند آيه دارد؟
 36- علت ناهماهنگي شماره آيات سوره‌ها در قرآن‌هاى مختلف چيست‌؟