ترجمه و مترجمان

 1- قرآن به چند زبان ترجمه شده است ؟
 2- آيا ترجمه‌هاى مختلف كه با برخي واژه‌هاى عاميانه گلاويز است درست است‌؟
 3- چه منبعي را براي ترجمه صحيح كلمه به كلمه تمام كلمات قرآن مجيد به زبان فارسي پيشنهاد مي‌كنيد و اين كتاب را چگونه مي‌توانيم تهيه كنيم‌؟
 4- اگر منابع لغت بين مذاهب يكى است چگونه مى توان به ترجمه آيات در مورد امامت به علماى شيعه اطمينان نمود؟ و ديگر اين كه چرا برخى كتب اهل سنت در نزد ما مستند نيست ؟
 5- قرآنى كه در مقايسه كلى با ساير قرآن هايى كه تا به حال كتابت و چاپ گرديده، اعلاءتر و از ترجمه زيبا و آسان‏ترى برخوردار باشد معرفى فرماييد.
 6- چرا در ترجمه قرآن‌، بعضى از موارد معترضه آورده مى شود؛ براى مثال در ترجمه آيه‌اى مشخص كه فقط مى تواند يك معنا و مفهوم داشته باشد، نظرهاى شخصى و مذهبى دخالت داده مى شود؟
 7- در ترجمه هاي قرآن كلمات آن بيشتر از كلمات عربي است ، يعني توضيح دارد كه اكثراً توضيح در پرانتز آمده است . آيا اين معناها را مترجم اضافه مي كند، از چه منبعي ؟
 8- بهترين و جامع ترين  ترجمه براى قرآن از كيست‌؟