مفسرين

 1- بهترين تفسير كلام الله مجيد از لحاظ عرفاني ،فلسفي كدام است يعني اينكه هر كدام از اينها بهترينش از چه كسي است آيا مفسرين قران بايد اجازه داشته باشند براي تفسير ؟
 2- بهترين و جامع ترين تفسير قرآن به نظر شما كدام است ؟
 3- تفسير درالمنثور چگونه كتابي است و آيا صحت دارد كه در آيه ابلاغ بعد از كلمه ( من ربك ) في حق علي بوده است ؟
 4- آيا تفسير صافي به زبان فارسي ترجمه شده است؟ همچنين آيا چاپي از اين كتاب با اعراب گذاري كامل موجود است؟ آيا در اينترنت سايتي كه بشود ترجمه يا متن اعراب دار اين كتاب را از آن دريافت كرد سراغ داريد؟
 5- آيه 26 سوره آل عمران"قل اللهم مالك الملك توتي الملك من تشاء..." آيا دلالت بر جبر ندارد؟ آيا كوشش ما در تعيين سرنوشت نقشي ندارد؟
 6- آيا تفسيري به نام "سواطع الالهام‌" وجود دارد؟ آيا اين تفسير بي نقطه است‌؟ دراين صورت آيا وي نيز مانند حضرت علي‌كه خطبه بي نقطه خواندند معجزه كرده است‌؟
 7- تاكنون چند تفسير در مورد قرآن بيان شده و مهم‌ترين آن كدام است‌؟
 8- در مورد كتاب «تفسير راهنما»و روش كار آقاي هاشمي در تاليف آن توضيح دهيد؟
 9- بهترين تفسيري كه در حال حاضر وجود دارد كدام است ؟
 10- بزرگ‌ترين تفسيري كه درباره قرآن نوشته شده چيست‌ ؟
 11- نظرتان درباره دو تفسير صافي و علي بن ابراهيم چيست ؟
 12- افرادي كه مفسران مانند ابن عباس، مجاهد، حسن، ابن جريح، حبايي، ابن اسحاق، ابوزيد، سدي، حسن بصري، قتاده، عكرمه، سعيد بن جبير، فراء، ضحاك و ربيع چه كساني هستند؟ اگر يك آيه از چند نفر از اينان تفسير شده باشد، تفسير كدام يك بر ديگري اولويت دارد؟