ادعيه قرآنى

 1- فهرست موضوعى دعاهاى قرآن جديد
 2- دعاى عاقلان جديد
 3- استعاذه جديد
 4- دعاهاى قرآنى جديد
 5- دعاهاى قرآنى قنوت جديد
 6- چند حديث جديد
 7- چند حديث در فضيلت اين دعا جديد
 8- ارمغان نيايش جديد
 9- دعاى حفظ قرآن
 10- دعاى ختم قرآن
 11- دعاى قرائت قرآن
 12- دعاى سربازان طالوت
 13- دعاى صاحبان باغ سوخته
 14- دعاى مادر مريم
 15- دعاى مسيحيانى كه مسلمان شدند
 16- دعاى نيكوكاران در بهشت
 17- عباد الرّحمن چگونه دعا مى‏كنند؟
 18- دعاى همسر فرعون
 19- دعاى مجاهدانى كه در ركاب پيامبران جهاد كردند
 20- دعاى هميشگى مؤمنان
 21- دعاى مؤمنان در روز قيامت
 22- دعاى مؤمنان
 23- دعاى ساحران مؤمن
 24- دعاى ملائكه مقرّب براى مؤمنان
 25- دعاى مؤمنان راستين
 26- دعاى مؤمنان براى خود و مؤمنان ديگر
 27- دعاء درد و بيمارى
 28- ربنا در قرآن
 29- تعليم دعا به مسلمانان
 30- تقديس الهى از زبان ملائكه
 31- تقديس الهى به وسيله دارندگان علم لدنى
 32- حمد و سپاس بهشتيان
 33- داود و سليمان حمد الهى كردند
 34- دعا براى پدر و مادر
 35- دعاى سليمان(ع) براى حكومتى بى‏نظير
 36- دعاى سليمان(ع) براى توفيقِ بر شكر نعمت‏هاى الهى
 37- دعا براى دنيا و آخرت
 38- دعا به هنگام‏سوارشدن بر مركب و در برابر هر نعمتى
 39- دعاهاى حضرت ابراهيم (ع)
 40- دعاهاى حضرت زكريا(ع) براى درخواست فرزند
 41- دعاهاى حضرت موسى (ع)
 42- دعاهاى حضرت نوح (ع)
 43- دعاهاى حضرت يوسف (ع)
 44- دعاهايى كه خداوند به حضرت محمد(ص) آموزش داد
 45- دعاى آدم و حوا
 46- دعاى اصحاب اعراف
 47- دعاى اصحاب كهف
 48- دعاى آنان كه به سلطه ستمگران گرفتارند
 49- دعاى انسان در چهل سالگى
 50- دعاى بلقيس ملكه سبا
 51- دعاى بندگان با كمال الهى
 52- دعاى بندگان مخلص خدا
 53- دعاى بنى اسرائيل
 54- دعاى حضرت ايّوب (ع)
 55- دعاى حضرت شعيب (ع)
 56- دعاى حضرت عيسى (ع)
 57- دعاى حضرت لوط (ع)
 58- دعاى حضرت يونس (ع)
 59- دعاى حواريون عيسى (ع)
 60- دعاى دانشمندان بلندپايه
 61- دعاى اند يشمند ان