قرآن منسوب به بايسنقر ميرزا پسر شاهرخ تيموري

خط: محقق

قدمت: قرن نهم

قرآن منسوب به بايسنقر ميرزا پسر شاهرخ تيموري

صفحه قبل صفحه بعد