دو صفحه از قرآن مذهب به خط نسخ و نستعليق

كاتب: عبدالوهاب شيرازي به دستور ميرزا تقي خان اميرنظام

تاريخ تحرير: 1261 هجري قمري

واقف: بانو مهرآسا سپهبدي

دو صفحه از قرآن مذهب به خط نسخ و نستعليق

صفحه قبل