حضرت يونس عليه السلام

نام مبارک حضرت يونس (ع) چهار بار در قرآن مجيد در سوره هاي « انعام ، نساء ، يونس ، صافات » ذکر شده است . به علاوه در چند آيه ديگر ، درباره اوصاف و سرگذشت وي بدون ذکر نامش سخن به ميان آمده ( در سوره هاي انبياء ، قلم ، صافات ) و يک سوره قرآن ( سوره دهم ) به نام اوست .

حضرت يونس (ع) يکي از پيامبران بني اسرائيل است که 4728 سال بعد از هبوط آدم (ع) متولد شد . نام پدرش « متّي » از عالمان و زاهدان وارسته و شاکر بود به همين جهت خداوند به حضرت داوود (ع) وحي کرد که همسايه تو در بهشت ، متّي پدر يونس (ع) است و نام مادرش « تنجيس » بود . وي از ناحيه پدر از نواده هاي حضرت هود (ع) و  از ناحيه مادر از بني اسرائيل بود . بعضي هم او را از نوادگان حضرت ابراهيم (ع) دانسته اند .

وي به خاطر اينکه در شکم ماهي قرار گرفت با لقب « ذو النّون و صاحب الحوت » از او ياد شده است . ابن بابويه گفته است : يونس (ع) را براي آن يونس گفته اند که چون بر قومش غضب کرد و از ميان ايشان بيرون رفت ، به پروردگار خود انس گرفت و چون به سوي قوم برگشت ، مونس ايشان گرديد .

قبر وي هم اکنون در نزديک کوفه در کنار شط ، بنام مرقد يونس معروف است .

 منبع : مجموعه کامل قصه هاي قرآن ، نوشته : محمدجواد مهري کرمانشاهي ، انتشارات مشرقين قم