حضرت نـوح عليه السلام

حضرت نوح (ع) يکي از پيامبران عظيم الشأن الهي است که نام مبارکش 43 بار در قرآن مجيد آمده است که شامل سوره هاي « آل عمران ، نساء ، انعام ، اعراف ، توبه ، يونس ، ابراهيم ، هود ، اسراء ، مريم ، انبياء ، حج ، مؤمنون ، فرقان ، شعراء ، عنکبوت ، احزاب ، صافات ، غافر ، شوري ، ق ، ذاريات ، نجم ، قمر ، حديد ، تحريم ، نوح » مي باشد و نيز سوره اي مستقل به نام او در قرآن وجود دارد .

ولي اولين پيامبر اولوالعزم است که داراي شريعت و کتاب مستقل بوده و دعوت جهاني داشته و هم چنين اولين پيامبر بعد از ادريس (ع) است . منقول است که در سال رحلت حضرت آدم صفي الله (ع) به دنيا آمد .

شغل او نجاري و مردي بلند قامت ، تنومند و گندمگون با محاسن انبوه بوده و مرکز بعثت و دعوت او در شامات و فلسطين و عراق بوده است . نام اصلي او عبدالغفّار ( عبدالاعلي يا عبدالملک ) بوده و فرزند لمک بن متوشلخ بن اُخنوع (ادريس) که با هشت يا ده واسطه نسب او به حضرت آدم (ع) مي رسد . بر اثر گريه و نوحه فراوان ( 500 سال گريه ) از خوف خدا ، نوح (ع) ناميده شد . لفظ نوح در لغت عرب مصدر و صدا را به گريه بلند کردن است .

آن حضرت 2500 سال عمر کرد . از اينرو به به وي « شيخ الانبياء » مي گفتند که 850 سال آن قبل از پيامبري و 950 سال بعد از بعثت و رسالت بوده و به دعوت مردم به توحيد و خداپرستي مشغول بود و 200 سال به دور از مردم به کار کشتي سازي پرداخت و پس از ماجراي طوفان 500 سال زندگي کرد و به آباداني شهرها پرداخت .

در اواخر عمر ، جبرئيل (ع) بر او نازل گشت و فرمود :

مدت نبوت تو به پايان رسيده و ايام زندگيت به سر آمده ، اسم اکبر و علم نبوت را که همراه توست به پسرت « سام » واگذار کن ، زيرا من زمين را بدون حجت قرار نمي دهم ، سنت من اين است که براي هر قومي ، هادي و راهنمايي برگزينم تا سعادتمندان را به سوي حق هدايت کند و کامل کننده ي حجت براي متمردان تيره بخت باشد .

حضرت نوح (ع) چهار فرزند داشت به نامهاي « حام ، سام ، يافث و کنعان » . مورخان معتقدند که تمام نژادهاي امروز کره زمين به آن سه فرزند اولي برمي گردد . گروهي نژاد حامي هستند که در منطقه آفريقا ساکنند و گروه ديگري از نژاد سامي هستند که در خاور ميانه و خاور نزديک سکني دارند و نژاد يافث را ساکنان چين مي دانند . اما کنعان در اثر مخالفت با پدر و همنشيني با بدان و سوار نشدن در کشتي نجات ، همچون ساير کفار در طوفان غرق شد .

آن حضرت اين فرمان را اجرا نمود و سام را وصي خود کرد و همچنين فرزندان و پيروانش را به آمدن پيامبري به نام هود (ع) بشارت داد . پس از وصاياي خود ، دعوت حق را لبيک گفته و عزرائيل (ع) روح او را قبض کرد . قبر او در نجف اشرف ، پشت سر اميرالمؤمنين (ع) است و آنکه بعد از زيارت حضرت علي (ع) ، رواياتي در باب زيارت  ايشان نيز وارد شده است .

 منبع : مجموعه کامل قصه هاي قرآن ، نوشته : محمدجواد مهري کرمانشاهي ، انتشارات مشرقين قم