مكتب قرآن

بخوان آيات بس زيباي قرآن

كلام نغز و روح افزاي قرآن

سحرگاهان تلاوت كن به اخلاص

سپس انديشه در معناي قرآن

بخوان اين معجزه وآنگه بينديش

همين بس شاهد گوياي قرآن

شفاي آنچه درد است و مصائب

بجوي از مكتب والاي قرآن

هدايت آفرين است و سعادت

اطاعت گر كني فتواي قرآن

همي بر اهل عصيان و منافق

زيان آرد شگفتي هاي قرآن

بلي ، آثارذات كبريائي

نمودار است در هر جاي قرآن

نگنجد فهم اسرارش به افكار

كه بي پايان بود درياي قرآن

بخوان تا مي تواني علم تفسير

ولي كوشش نما اجراي قرآن

خدايا رحمتي فرما به "ذوقي "

شود جوينده و داناي قرآن

شاعر: عبد الغفور ذوقي " طالقاني "