قرآن شفاست

دل مجروح را شفا قرآن

دل پر درد را دوا قرآن

تو كلام خداي را بي‎شك

گر نيي طوطي و حمار و اشك

اصل ايمان و ركن تقوي دان

كان ياقوت و گنج معني دان

هست قانون حكمت حكما

هست معيار عادت علما

نزهت جانها ستايش اوست

سلوت عقلها نمايش اوست

آيت او شفاي جان تقي

رايتش درد و اندهاي شقي

عقل و نفس از نهاد او حاجز

فصحا از طريق آن عاجز

عقل كل را فكنده در شدت

نفس كل را نشانده در عدت

شاعر : حکيم سنايي غزنوي