قرآن بخوان …

قرآن بخوان ! تمام جهان گوش مي‌شود

غير از تو هر چه هست فراموش مي‌شود

اي شعله شگفت حقيقت ! چراغ درک

پيش تشعشعات تو خاموش مي‌شود

محو حراي زمزمه آسماني‌ات

داود هم به محض تو مدهوش مي‌شود

قرآن بخوان ـ صراحت جاري ! ـ که ناي تو

جرعه به جرعه در نفسم نوش مي‌شود

باغي‌ست سمت روشن انديشه‌هاي بکر

باغي که از شميم تو گلپوش مي‌شود

لب باز کن به زمزمه در اين سکوت محض

قرآن بخوان ! تمام جهان گوش مي‌شود

شاعر: مصطفي ملک عابدي