ظاهر و باطن قرآن

حرف قرآن را مدان كه ظاهر است

زير ظاهر باطني بس باهر است

زير آن باطن، يكي بطن دگر

خيره گردد اندر او فكر و نظر

زير آن باطن يكي بطن سوم

كاندر او گردد خِردها جمله گُم

همچنين تا هفت بطن اي بوالكرم

ميشمر تو زين حديث معتصم

نور قرآن اي پسر ظاهر مبين

ديو، آدم را نبيند غير طين

ظاهر قرآن چو شخص آدمي است

كه نقوشش ظاهر و جانش خفي است

شاعر : جلال الدين محمد بلخي "مولوي"