طنين عشق

هر سوره آن طنين عشق است و بهار

هر جا قسم زمين و ليل است و نهار

راهي است فراسوي بشر تا به خدا

قرآن كه آرامش روح است و قرار

هر قطره كز آسمان چكيد باران شده است

هر رود به نام او خروشان شده است

هر آيه سبز و روشنش را خواندم

روحم چه عجيب عجين قرآن شده بود

اي نور و كتاب آسماني، قرآن

اي روح و فروغ زندگاني، قرآن

خواندم ز تو اين بهار را از توحيد

اي هر چه كران ز بيكراني، قرآن

شاعر : مهديه بصيري