سوره آل عمران آيه 1 تا 6 ( اشعار قرآني )

الم از حروف مقطعه اسرار قرآنست و هر کس به آن اطلاع ندارد خداي جهان است جز آنکه زنده و پاينده ابدي است که قرآن به سوي تو براستي فرستاد که دليل کتب آسماني يش از او باشد و پيش از قرآن کتاب تورات و انجيل را فرستاد همانا آنان که به آيات خدا با اتمام حجت اين کتاب آسماني باز کافر شدند بر آن ها عذاب سخت است و خدا قوي و تواناست و انتقام ستمکاران با اوست. همانا چيزي در آسمان و زمين از خدا پنهان نيست. خداست آن که مي نگاردصورت شما را در رحم مادران ، هر گونه اراده کند زشت و زيبا ، نر و ماده. خدايي جز ذات يکتا نيست که به هر کار توانا به همه چيز داناست.

اين سه حرفي که بود سر نهان در قرآن

رمز باشد ز رموزات خداوند جهان

آنکه پاينده و حاکم بدنياست خداست

تا ابد نقش ببسته بدل ماست خداست

اوست خالق بهمه ارض سما و بزمان

دائما زنده و جاويد خداوند جهان

او فرستاد کتابي که بود راهنما

گشته مکتوب خدا راه گشاي ره ما

بر هدايت چو فرستاد خدا قرآن را

منعکس کرد در آن رسم و ره ايمان را

قبل از آن داد خداوند دو مکتوب دگر

جان من بر کتب خالق خود نيک نگر

داد تورات به موسي و به عيسي انجيل

دين ما را بنمود است ز قرآن تکميل

آنچه بنمود مجزا ره حق را زخطا

هست قرآن که خداوند بما کرده عطا

اين سه حرفي که بود سر نهان در قرآن

رمز باشد ز رموزات خداوند جهان

آنکه پاينده و حاکم بدنياست خداست

تا ابد نقش ببسته بدل ماست خداست

اوست خالق بهمه ارض سما و بزمان

دائما زنده و جاويد خداوند جهان

او فرستاد کتابي که بود راهنما

گشته مکتوب خدا راه گشاي ره ما

بر هدايت چو فرستاد خدا قرآن را

منعکس کرد در آن رسم و ره ايمان را

قبل از آن داد خداوند دو مکتوب دگر

جان من بر کتب خالق خود نيک نگر

داد تورات به موسي و به عيسي انجيل

دين ما را بنمود است ز قرآن تکميل

آنچه بنمود مجزا ره حق را زخطا

هست قرآن که خداوند بما کرده عطا

آيه هايش همه نوراست و صفا و عبرت

مکتب او برهاند من و تو از عسرت

آنکه دور از کتب حق شده کافر گشته

مي کشد رنج و عذابي که مقرر گشته

کار و اعمال خلايق ز خدا نيست نهان

نيست پوشيده ز خالق همه ذرات جهان

آنکه اندر رَحِم مادر ما نقش دهد

زشت و زيبا و نر و ماده در آنجا بنهد

نيست جز ذات خدا در همه ارض و سما

بارالها مکني دور کرامت تو ز ما

آنکه دانا و تواناست بهر چيز خداست

کرم و نعمت خلاق همه لحظه بماست

به قلم شاعر :  علي کاظمي عراق نژاد