قرآن

دل باخته بر کتاب حق بوديم          

قرآن به اشاره خوانده بوديم

ايمان زعمل گرفته بوديم               

در خانه کعبه ر فته بوديم

از لطف و به رحمت خداوند           

همسايه ي آفتا ب بو ديم

هر شب به ثنا و در عبادت             

سجاده به دست رفته  بوديم

از شوق وجود ديدن دوست          

شب تا به سحر نخفته بوديم

مشتاق رسيدن به مقصود             

تا نيمه ي راه رفته بوديم

از خوف خدا و دوزخ و مرگ           

ما خود زبهشت رانده بوديم

از وحشت قبرو آتش ودرد           

ما رحمت حق نديد ه بوديم

غافل زکتاب وحي وعدلش          

در حسرت و غم نشسته بوديم

از دولت بحث وفحث قرآن          

در بحر صفاي رب رسيديم

بامعجزه ي کلام حکمت            

ما بوي بهشت را شنيديم

شاعر : ليلا طوفاني