ศาสนาที่มีอยู่บนโลกนี้

ศาสนาที่มีผู้นับถือในปัจจุบันมี 11 ศาสนา ได้แก่

1.ศาสนาคริสต์ (Christianity)

2.ศาสนาอิสลาม (Islam)

3.ศาสนาพุทธ (Buddhism)

4.ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู (Hinduism)

5.ศาสนาโซโรอัสเตอร์ (Zoroastrianism)

6.ศาสนาเชน (Jainism)

7.ศาสนาสิข (Sikhism)

8.ศาสนาเต๋า (Taoism)

9.ศาสนาขงจื๊อ (Confucius)

10.ศาสนาชินโต (Shintoism)

11.ศาสนายิว (Judaism)

พระนามศาสดาในแต่ละศาสนา

ศาสนาคริสต์ : พระเยซู

ศาสนาอิสลาม : พระนบีมูฮัมมัด

ศาสนาพุทธ : พระพุทธเจ้า

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู : ไม่ปรากฎนาม

ศาสนาโซโรอัสเตอร์ : โซโรอัสเตอร์

ศาสนาเชน : มีศาสดา 24 องค์ ศาสดาองค์สุดท้ายชื่อท่านมหาวีระ

ศาสนาสิข : มีศาสดา 10 องค์ ศาสดาองค์แรกชื่อท่านคุรุนานัก

ศาสนาเต๋า : เล่าจื๊อ หรือเล่าสือ หรือเล่าซู (Lao-Tzu)

ศาสนาขงจื้อ : ขงจื๊อ หรือ ขงฟูจื๊อ หรือ ขงฟูสือ

ศาสนาชินโต : ไม่ปรากฎศาสดา ก่อตั้งด้วยการบูชาบรรพบุรุษและบูชาเทพเจ้า

ศาสนายิว : โมเสส

ประเภทของศาสนา

ตามความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้า แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. เทวนิยม (Theism) นับถือพระเจ้า เชื่อว่าพระเจ้าเป็นองค์ศักดิ์สิทธิ์ สร้างสรรค์โลกและสรรพสิ่งต่างๆ แบ่งเป็น

ก. เอกเทวนิยม (Monotheism) นับถือพระเจ้าองค์เดียว ได้แก่ ศาสนาสิข ศาสนาเต๋า ศาสนายิว ศาสนาโซโรอัสเตอร์ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม

ข. พหุเทวนิยม (Polytheism) นับถือพระเจ้าหลายองค์ และอาจผสมผสานกับการบูชาธรรมชาติ (Nature worship)ได้แก่ ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู ศาสนาขงจื๊อ ศาสนาชินโต

2. อเทวนิยม (Atheism) เป็นศาสนาที่ไม่มีการนับถือพระเจ้า คือไม่เชื่อหรือไม่สอนให้เชื่อในเรื่องพระเจ้าสร้างโลกได้แก่ ศาสนาพุทธ และ เชน

คัมภีร์ศาสนา

ศาสนาทุกศาสนา ต่างก็มีคัมภีร์หรือหนังสือซึ่งรวบรวมหลักคำสอนของตนเป็นหลักฐาน มีประวัติความเป็นมาแห่งคัมภีร์ศาสนานั้นๆ ตามความเชื่อของตน คัมภีร์ในแต่ละศาสนามีดังนี้

ศาสนา

จำนวนผู้นับถือ

1. ศาสนาคริสต์

ไบเบิ้ล

2. ศาสนาอิสลาม

อัล-กุรอาน

3. ศาสนาพุทธ

พระไตรปิฎก

4. ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

ไตรเวท

5. ศาสนาโซโรอัสเตอร์

อเวสตะ

6. ศาสนาเชน

อาคม, กัลปสูตร

7. ศาสนาสิข

ครันถ สาหิพ

8. ศาสนาเต๋า

เต้าเตกเกง

9. ศาสนาขงจื๊อ

เกงทั้ง 5, ซูทั้ง 4

10. ศาสนาชินโต

โกชิกิ และ นิฮอนคิ

11. ศาสนายิว

คัมภีร์เก่า, ทัลมุด, โตราห์

จำนวนผู้นับถือศาสนา

ศาสนา

จำนวนผู้นับถือ

1. ศาสนาคริสต์

2,000,000,000

2. ศาสนาอิสลาม

1,300,000,000

3. ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

900,000,000

4. ศาสนาพุทธ

360,000,000

5. ศาสนาเต๋า และ 6.ศาสนาขงจื๊อ

225,000,000

7. ศาสนาสิข

23,000,000

8. ศาสนายูดาหรือยิว

14,000,000

9. ศาสนาชินโต

4,000,000

10. ศาสนาเชน

4,000,000

11. ศาสนาโซโรอัสเตอร์

150,000