Firo fii annabiijo Muhammadu

Firugol fii maɓɓe/ laawol ngurndan maɓɓe/ ghissaaji fii maɓɓe/ ɗimmooɓe maɓɓe/ wonndiɓɓe maɓɓe/ awluɓe maɓɓe/ ko winndaa fii maɓɓe.

إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.

{Anndee ko Allaahu on faalaa ko ittugol soɓe e mo'on onon yimɓe suudu ndun o laɓɓina on hattirde laɓɓinnde}.

Innde maɓɓe nden e dammbe maɓɓe ɗen ko: Ko Muhammadu geɗal Abdullaahi geɗal Abdul Muttalibi geɗal Haasimi geɗal Abdu Manaaf geɗal Ghussayyi geɗal Kilaab, dammbe maɓɓe ɗen hino yottoyii e annabi Ibraahiima (a s) njaatigi Allaahu on.

Yumma maɓɓe ko: Aamintu geɗal Wahab geɗal Abdu Manaaf geɗal Zuhra geɗal Kilaab...

Jammoore maɓɓe nden: Ben Ghaasim e Ben Ibraahiima.

Yettooje maɓɓe ɗen ko: Al Mustafaa, hiɓe mari kadi innɗe jantaaɗe ka nder Alhgur'aana tedduɗo wano timmoode Annabaaɓe ɓen, Al ummii, e Muzammilu, Mudassiru, Naziiru, Kariimu, Nuur, Ni'ima, Rahma, Al Abdu, Ra'uufu, Rahiim, Rahiim, Saahid, Mubbassiru, Naziiru, Daa'ii, e ko wonaa ɗun.

Taariika da?eede maɓɓe ko ?annde: 17 paran hitaande ngelooɗi (571jibineede annabi Iisaa) ko ɗun woni ko lolli kon hakkunde sii'aaɓe ɓen, wi'aama ko ?annde 12 paran ɓe da?aa e nder hitaande jantaande nden.

Nokkuure ka ɓe da?aa ɗon ko: Makkatul Mukkaramma

Neleede maɓɓe nden: Ko Makka ɓe nelaa ?annde 27 Raajibi ɓaawo nde duuɓi maɓɓe ɗin hewtnoo duuɓi cappanɗe nay.

Janndeeji ɗi ɓe addi ɗin: Ko fonnugol yimɓe ɓen, e siɗɗoyaa gal, e yaafagol huuɓungol on naatuɗo ka diina, ɓaawo ɗun ɓe waɗi sari'a tiiɗuɗo nunɗuɗo mo ɓe ƴetti ɗun ka Allaahu seniiɗo on on tuma julɓe ɓen ƴetti ɗun e juuɗe maɓɓe.

Mu'ujizaaji maɓɓe ɗin: Ko woni Mu'ujizaaji maɓɓe luttay ɗi ɗin ko wano Alghur'aana tedduɗo on, si tawii non ko mu'ujizaaji waɗuɗi ka nder fuɗɗoode lislaamu ɗin ɗon hino heewi ɗi waawotaako lintaade.

Noddaandu maɓɓe ndun : Ɓe nodduno yimɓe ɓen Makka e tawhiidi on e hoore gunndoo emmbere duuɓi tati, ɓe noddiɓe e kene ko yahata  duuɓi sappo.

Ferugol maɓɓe ngol: Ɓe feruno ɓe iwi Makka ɓe yahi Madiina ka nder fuɗɗoode lewru paran ɓaawo nde duuɓi sappo e tati feƴƴunoo gila ɓe nelaa, ko wonunoo sabu ɗun ko tiiɗude lorra ka Musrikiinaaɓe ɓen wonunoo lorrude ɓe kamɓe e wonndiɓe maɓɓe ɓen.

Hareeji e jihaadiiji ɗi ɓe waɗi ɗin:Allaahu seniiɗo on newnani Nelaaɗo on (s a w) haɓugol sirkuɓe ɓen, ɓe fotti e nder hareeji ɗuuɗuɗi, yewten ɗoo ɓuruɗi lollude ɗin ko wano: Badri- Uhudi- Khandagh (Ahzaab) Khaybara- Hunayni.

Sonnaaɓe maɓɓe ɓen: Khadiijatu Bintu Khuwaylid (yo Allaahu on yurme mo) ko on wonunoo sonaajo maɓɓe arano on, si tawii non ko luttuɓe ɓen ko woni ɓen ko: Sawdatu geɗal Zam'a, e Aa'isatu geɗal Abuu Bakri e Khaziyyat geɗal Duudaan.

(Ummu Sariik), Hafsatu geɗal Umar, e Ramlatu geɗal Abii Sufyaan (Ummu Habiiba) e Ummu Salmata geɗal Abii Umayya, Zeynabu geɗal Jahas, e Zeynabu Bintu Khaziimsa, e Maymuuna Bintul Haariisi, e Maymuuna geɗal Haaris, e Safiyatu geɗal Hayyi geɗal Akhtab.

Geɗal ɓe maɓɓe ɓen: 1 Abdulaahi, 2 Alghaasimu, 3 Ibraahiima, Faatima, 4.

Wi'aama kadi: Zeynabu e Rughayya, e Ummu kulsuum.

Bappiraaɓe maɓɓe ɓen: Hiɓe mari bappiraaɓe njeenayo, ko  woni  ɓen ko: geɗal ɓe Abdul Muttalib ɓen: Alhaarisu- Zubayru, Abu Taalib, Hamza, Alkhaydaa'a, Darraarul Mughawimmu, Abuu Lahab, Al Abbaasu.

Yaayiraaɓe maɓɓe ɓen: Hiɓe mari yaayiraaɓe njeego'o ɓe wonaa neene gooto: Umaymatu- Ummu Hakiima- Burratu- Aatikatu- Saffiyatu- Arawii.

Wasiyaaɓe maɓɓe ɓen:

1-Imaamu Ali Bun Abii Taalib

2-Imaamu Hassan geɗal Ali- A-Zakiyyi

3-Imaamu Husaynu Bun Alii Assahiid

4-Imaamu Alii geɗal Alii geɗal Husaynu- Sajjaad.

5-Imaamu Muhammadu Bun Alii Al Baaghir

6-Imaamu Jaafaru geɗal Muhammadu Saadigh

7-Imaamu Muusaa geɗal Jaafaru Al kaazim

8-Imaamu Alii geɗal Muusaa Ridaa

9-Imaamu Muhammadu gaɗal Alii Jawwaad

10-Imaamu Alii geɗal Muahammadu Al Haadii

11-Imaamu Hasan geɗal Alii Askarii

12-Imaamu Mahdii.

Aynaynooɗo ka dammbugal maɓɓe on ko: Anasi Bun Maalik.

Awluɓe maɓɓe ɓen: Hassaan Bun Saabit, Abdullaahi geɗal Rawaaha, Ka'abu geɗal Maalik.

Salliiɓe maɓɓe ɓen: Bilaalul Habasii, Ibnu Ummi Maktuum, Sa'adul Ghirt.

Winndugol e hurunndaare maɓɓe nden: Ko kamɓe Nelaaɗo Allaahu on (s a w).

Duuɓi maɓɓe ɗin ko: ko duuɓi cappanɗe 63.

Duumagol annabaaku maɓɓe ngun: ko duuɓi noogay e tati.

?alaande nde ɓe feƴƴini e mu'un nden: ko ?annde 28 sabbordu paran ka hitaande sappo e go'aɓere fergu.

Nokku ka ɓe belnaa ɗon: Ko Madiina Munawwara ka nder juulirde maɓɓe.

Si tawii hiɗa faalaa ɓeydaade faamu hiɗa waawi yiltitaade e deftere wi'eteende: suutannde 15 ɓere e sappo e jeegaɓere, tawaande ka nder nokkuure amen internet e nder defte hadiise ɗen.