استدلال‌ عقلى‌ بر توحيد خداوند

انبياء: 22
اگر در آسمان‌ها و زمين‌ خدايان‌ ديگرى‌ غير از اللّه‌ وجود داشت، بى‌شك‌ هر دو فاسد مى‌شدند. پس‌ منزه‌ است‌ خداوندِ صاحب‌ عرش‌ از آنچه‌ [مشركان] در وصفش‌ مى‌گويند.
اى‌ برون‌ از سرايِ كون‌ و مكان‌برتر از هر چه‌ مى‌دهند نشان‌ هم‌ زبان‌ از ثناى‌ تو قاصرهم‌ خرد در سپاس‌ تو حيران‌ اى‌ منزه‌ ز شِبه‌ و مثل‌ و نظيروى‌ مقدس‌ ز نَعت‌ و وصف‌ و بيان‌ كوته‌ از دامن‌ تو دستِ قياس‌قاصر از ساحت‌ تو پاى‌ گمان‌ اى‌ ثبات‌ هر آنچه‌ راست‌ ثبات‌وى‌ حيات‌ هر آنچه‌ دارد جان‌ عاشقان‌ در جمال‌ تو واله‌عارفان‌ در جلال‌ تو حيران‌ هر چه‌ را اين‌ و آن‌ توان‌ گفتن‌برترى‌ زان‌ نه‌ اينى‌ و نه‌ آن‌ هم‌ جهان‌ از تو خالى‌ و هم‌ پُراى‌ وراى‌ جهان‌ خدايِ جهان‌ آفرينندهِ‌ سپهر برين‌گسترانندهِ‌ زمين‌ و زمان‌ در دلم‌ آن‌ كه‌ با تو پيوندم‌به‌ خدايى‌ كه‌ از خودم‌ برهان‌ نور مهر تو هست‌ در دل‌ فيض‌از خودش‌ تا به‌ خويشتن‌ برسان ‌‌فيض‌ كاشانى‌