سرانجام، حكومت‌ جهاني‌ صالحان‌ به‌ دست‌ امام‌ مهدي‌ (عج) تشكيل‌ مي‌شود‌‌

انبياء: 105

و ما در زبور -- پس‌ از تورات‌ -- نوشته‌ايم‌ كه‌ اين‌ زمين‌ را بندگان‌ صالح‌ من‌ به‌ ميراث‌ خواهند برد
در واقع‌ يكي‌ از پاداش‌هاي‌ دنيوي‌ صالحان‌ اين‌ است‌ كه‌ تلاش‌ آنان‌ در تاريخ‌ بي‌نتيجه‌ نمي‌ماند و زمينه‌ساز نجات‌ جوامع‌ بشري‌ مي‌شود؛ و آيهِ‌ مذكور به‌ اين‌ حقيقت‌ اشاره‌ دارد كه‌ اين‌ وعده‌ جديد نيست، بلكه‌ در مذاهب‌ گذشته‌ نيز سابقه‌ داشته‌ است؛ و از آن‌ جا كه‌ حكومت‌ جهاني‌ صالحان‌ در گذشته‌ تحقق‌ نيافته‌ است، در خود آيه‌ اشارهِ‌ روشني‌ به‌ قيام‌ امام‌ مهدي‌ (عج) شده‌ است. علاوه‌ بر آن، رواياتي‌ كه‌ در تفسير اين‌ آيه‌ از معصومان: نقل‌ شده‌ است‌ صراحتاً دلالت‌ بر اين‌ دارد كه‌ تحقق‌ اين‌ آيهِ‌ شريفه‌ در برپايي‌ حكومت‌ حضرت‌ مهدي‌ (عج) است.
يوسفِ گم‌گشته‌ بازآيد به‌ كنعان‌ غم‌ مخوركلبهِ‌ احزان‌ شود روزي‌ گلستان‌ غم‌ مخور
اين‌ دل‌ غم‌ديده‌ حالش‌ به‌ شود دل‌ بد مكن‌وين‌ سر شوريده‌ بازآيد به‌ سامان‌ غم‌ مخور
اي‌ دل‌ ار سيل‌ فنا بنياد هستي‌ بركَندچون‌ تو را نوح‌ است‌ كشتيبان‌ ز طوفان‌ غم‌ مخور
حافظادر كنج‌ فقر و خلوت‌ شب‌هاي‌ تارتا بوَد وردت‌ دعا و درس‌ قرآن‌ غم‌ مخور
‌‌حافظ‌