آسمان­ ايثار اهل‌ بيت‌ را مدح‌ مي‌كند‌‌

انسان: 8-9

و غذاي‌ خود را در حالي‌ كه‌ به‌ آن‌ علاقه‌ [و نياز] دارند به‌ فقير و يتيم‌ و اسير انفاق‌ مي‌كنند. (8) [و زبان‌ قال‌ و حالشان‌ اين‌ است‌ كه] جز اين‌ نيست‌ كه‌ ما شما را براي‌ رضاي‌ خدا اطعام‌ مي‌كنيم‌ و از شما پاداش‌ و سپاسي‌ نمي‌خواهيم. (9) 
استاد سخن، شيخ‌ مصلح‌الدين‌ سعدي‌ شيرازي، قطعه‌ شعري‌ ماندگار دارد به‌ نام‌ <سردار اتقيا> كه‌ در توضيح‌ اين‌ موضوع‌ به‌ ذكر آن‌ بسنده‌ مي‌كنيم
كس‌ را چه‌ زور و زهره‌ كه‌ وصف‌ علي‌ كندجبّار در مناقب‌ او گفته‌ هَل­ اَتي‌
زورآزماي‌ قلعهِ‌ خيبر كه‌ بند اودر يكدگر شكست‌ به‌ بازوي‌ لافَتي‌
مردي‌ كه‌ در مصاف­ زِرِه‌ پيش‌ بسته‌ بودتا پيش‌ دشمنان‌ نكند پشت‌ بر غزا
شير خدا و صفدر ميدان‌ و بحر جودجان‌بخش‌ در نماز و جهان‌سوز در دعا
ديباچهِ‌ مروّت‌ و ديوان‌ معرفت‌لشكركش‌ فتوّت‌ و سردار اتقيا
فردا كه‌ هر كسي‌ به‌ شفيعي‌ زنند دست‌ماييم‌ و دست‌ و دامن‌ معصوم‌ مرتضي