دو دريا، با لؤ‌لؤ‌ مرجان‌‌‌

رحمن: 19-22

دو دريا را پيش‌ راند تا به‌ هم‌ رسيدند. (19) در ميان‌ آن‌ دو، حجابي‌ است‌ تا به‌ هم‌ درنشوند. (20) پس‌ كدام‌ يك‌ از نعمت‌هاي‌ پروردگارتان‌ را تكذيب‌ و انكار مي‌كنيد؟ (21) از آن‌ دو دريا، مرواريد و مرجان‌ بيرون‌ آيد. (22) 
امام‌ صادق در تفسير اين‌ آيات‌ فرمودند: علي‌ و فاطمه‌ دو درياي‌ عميق‌اند كه‌ هيچ‌ يك‌ بر ديگري‌ تجاوز نمي‌كند؛ و از آن‌ دو دريا، لؤ‌لؤ‌ و مرجان، يعني‌ حسن‌ و حسين، خارج‌ مي‌شوند
‌‌تزويج‌ آسماني‌ اين‌ دو دريا خود حكايتي‌ است‌ شنيدني‌ و دليلي‌ ديگر بر فضيلت‌ علي بر همه‌ كس‌ در بعد از پيامبر؛ زيرا كفو و تاي‌ فاطمه‌اي‌ است‌ كه‌ به‌ نقل‌ يكي‌ از مدارك‌ مهم‌ برادران‌ اهل‌ سنت، پيامبر دربارهِ‌ او فرمود: اگر تمام‌ نيكي‌ و زيبايي‌ بدل‌ به‌ انسان‌ مي‌شد، آن‌ شخص‌ فاطمه‌ بود؛ بلكه‌ فاطمه‌ از همهِ‌ محاسن‌ عالم‌ برتر و باعظمت‌تر است. دخترم‌ فاطمه‌ بهترينِ اهل‌ زمين‌ از حيث‌ مادّهِ‌ خلقت‌ و شرافت‌ و بزرگواري‌ است
‌‌دربارهِ‌ لؤ‌لؤ‌ و مرجان‌ اين‌ دو دريا، خوارزمي‌ در مناقب‌ خود روايت‌ كرده‌ است: همانا رسول‌ خدا دست‌ حسن‌ و حسين‌ را گرفت‌ و فرمود هر كسي‌ مرا و اين‌ دو فرزندم‌ را و پدر و مادر اين‌ دو را دوست‌ بدارد روز قيامت‌ با من‌ و هم‌رتبهِ‌ من‌ است