آيهِ‌ ولايت: سندي‌ ديگر بر امامت‌‌‌مائده: 55

جز اين‌ نيست‌ كه‌ سرپرست‌ و ولي‌ امر شما خدا و فرستادهِ‌ اوست‌ و مؤ‌مناني‌ كه‌ نماز را برپا مي‌دارند و در حالي‌ كه‌ در ركوع‌اند زكات‌ مي‌دهند
آنچه‌ از آيات‌ قرآن‌ دربارهِ‌ امامت‌ است‌ به‌ دو دسته‌ تقسيم‌ مي‌شود: دستهِ‌ اول، آياتي‌ كه‌ صراحتاً و مستقيماً بر مسئلهِ‌ امامت‌ و رهبري‌ دلالت‌ دارند، مانند آيهِ‌ ولايت‌ و آيهِ‌ تبليغ و آيهِ‌ اولي‌الامر و آيهِ‌ صادقين و آيهِ‌ قُربي؛ دستهِ‌ دوم، آياتي‌ كه‌ بر فضيلت‌ و برتري‌ اهل‌ بيت‌ پيامبر خصوصاً علي دلالت‌ دارند. اين‌ دسته‌ آيات‌ بسيارند. مشهورترين‌ آن‌ها عبارت‌ است‌ از: آيهِ‌ مُباهَله؛ آيهِ‌ لَيلَه`ُ المَبيت؛ سورهِ‌ هَل اَتي، آيهِ‌ نور؛ آيهِ‌ نَجوي؛ آيهِ‌ خَيرُالبَريّه`؛ آيهِ‌ حِكمت؛ آيهِ‌ سِقايَه`َالحاجّ؛ داستان‌ ابلاغ‌ آيات‌ آغازين‌ سورهِ‌ توبه؛ آيهِ‌ وَصالِحُ المُؤ‌مِنين؛ آيهِ‌ انفاق؛ آيهِ‌ رِجالٌ صَدَقُوا؛ آيهِ‌ صديقون. اين‌ آيات‌ فقط‌ فضيلت‌ و برتري‌ امير مؤ‌منان‌ را، بعد از پيامبر بر همهِ‌ مسلمانان‌ ثابت‌ مي‌كند و مستقيماً بر ولايت‌ و امامت‌ آن‌ حضرت‌ دلالت‌ ندارد؛ اما با پذيرفتن‌ اين‌ اصل‌ عقلي‌ و مقبول‌ كه‌ ترجيح‌ مرجوح‌ بر راجح‌ قبيح‌ است‌ (يعني‌ اگر شخص‌ برتر و بهتر باشد و ما به‌ كم‌تر از او قناعت‌ كنيم‌ در نزد عقلا قبيح‌ و ناپسند است)، مي‌توان‌ نتيجه‌ گرفت‌ كه‌ فقط‌ علي بعد از پيامبر شايستهِ‌ رهبري‌ امت‌ است.