با ولايت، دين‌ كامل‌ شد. ديگر از دشمنان‌ بيروني‌ نترسيد‌

مائده:3

امروز كافران‌ از [ابطال‌ و ازالهِ] دين‌ شما ماءيوس‌ گشته‌اند. پس‌ از آنان‌ مترسيد و از من‌ بترسيد. امروز دين‌ شما را برايتان‌ كامل‌ و نعمت‌ خود را بر شما تمام‌ كردم‌ و اسلام‌ را براي‌ شما به‌ منزلهِ‌ آييني‌ [استوار و پايدار] پذيرفتم
مرحوم‌ علامهِ‌ طباطبايي‌ در تفسير اين‌ آيه‌ فرموده‌اند: اين‌ آيه‌ هم‌ از نظر محلي‌ كه‌ قرار گرفته‌ و هم‌ از نظر دلالتي‌ كه‌ دارد جريان‌ عجيبي‌ دارد. مراد از يوم، كه‌ تكرار شده، يك‌ روز است؛ و در آن‌ روز، هم‌ كفار ماءيوس‌ شدند و هم‌ دين‌ كامل‌ شد. آن‌ گاه‌ ايشان‌ بعد از ابطال‌ نظريه‌هاي‌ مختلفي‌ كه‌ دربارهِ‌ يوم‌ آمده‌ است، فرموده‌اند: منظور روز غدير و نصب‌ اميرالمؤ‌منين‌ به‌ عنوان‌ مقام‌ ولايت‌ مسلمانان‌ است؛ و تمام‌ نااميدي‌ كفار وقتي‌ بود كه‌ خدا براي‌ اين‌ دين‌ كسي‌ را منصوب‌ كرد كه‌ در تدبيرِ امرِ دين‌ و پاسداري‌ از آن‌ و هدايت‌ مردم‌ مانند پيامبر و قائم‌ مقام‌ او بود؛ زيرا ديدند با اين‌ كه‌ رئيس‌ و مؤ‌سس‌ دين‌ خبر از مرگ‌ خود داده‌ است، آن‌ها به‌ آرزوي‌ خود، كه‌ ايجاد انحراف‌ در اسلام‌ و به‌ دست‌ گرفتن‌ زمامداري‌ جامعه‌ بود، نمي‌رسند و اين‌ دين‌ ديگر قائم‌ به‌ فرد نيست، بلكه‌ خطي‌ به‌ نام‌ ولايت‌ و امامت‌ در آن‌ تاءسيس‌ شده‌ كه‌ تا پايان‌ عالم‌ نيز ادامه‌ خواهد داشت‌ و ديگر به‌ لحاظ‌ رهبري‌ نابودشدني‌ و آسيب‌پذير نخواهد بود. پس‌ از آن، دين‌ از يك‌ مرحله‌ وارد مرحلهِ‌ ديگر و متكامل‌تر شد. لذا خداوند فرمود: امروز دين‌ را براي‌ شما كامل‌ و نعمت‌ را تمام‌ كردم