اصول‌ امامت‌ در يك‌ آيهِ‌ قرآن‌‌بقره: 124

و [به‌ ياد آر] هنگامي‌ كه‌ ابراهيم‌ را پروردگارش‌ به‌ اموري‌ بيازمود. پس‌ او همه‌ را به‌ نحو كامل‌ انجام‌ داد. پروردگارش‌ گفت: همانا تو را بر مردم‌ امام‌ و پيشوا كردم. ابراهيم‌ گفت: و از اولاد من‌ چه‌طور؟ گفت: پيمان‌ من‌ به‌ ستمكاران‌ نمي‌رسد
آنچه‌ از اين‌ آيه‌ استفاده‌ مي‌شود عبارت‌ است‌ از:‌‌

 مقام‌ امامت‌ برتر و بالاتر از نبوت‌ است، زيرا خداوند بعد از نبوت‌ ابراهيم او را كاملاً آزمود و با او سخن‌ گفت‌ و او را امام‌ قرار داد؛
 مقام‌ امامت‌ انتصاب‌ خداوند است، نه‌ انتخاب‌ مردم‌ (اِنّي‌ جاعِلُكَ لِلنّاسِ اِماماً)؛  

 ‌‌ مقام‌ امامت‌ غير از مقام‌ نبوت‌ است‌ و با وجود پيامبران:، بشر از داشتن‌ امام‌ بي‌نياز نيست؛
‌‌ امام‌ رياست‌ عامه‌ بر همهِ‌ مردم‌ دارد (لِلنّاسِ)؛
‌‌ امامت‌ عهدي‌ است‌ بين‌ خدا و مردم‌ كه‌ مردم‌ بايد با تبعيت‌ از امام، به‌ عهد خويش‌ با خدا وفا كنند (عَهدي)؛
‌‌ امامِ معصوم از هر گناه‌ و خطايي‌ مبراست‌ لايَنالُ عَهدي الظّالِمينَ