ولايت‌پذيرى‌ و دوستى‌ اهل‌ بيت‌ به‌ سود شماست‌‌‌سباء: 47

بگو هر مزدى‌ كه‌ از شما خواسته‌ام‌ [،كه‌ دوستى‌ خاندانم‌ باشد،] به‌ سود خود شماست. پاداش‌ من‌ جز بر عهدهِ‌ خدا نيست
اهل‌ بيت: براى‌ دوستان‌ و محبان‌ حقيقى‌ در دنيا الگوهاى‌ عملى‌ و عينى‌ انسان‌ كامل‌اند و آنان‌ را از سرگردانى‌ و حيرت‌ در اداى‌ تكليف‌ در عرصه‌هاى‌ مختلف‌ زندگى‌ نجات‌ مى‌دهند و به‌ نوعى‌ آنان‌ را به‌ آرامش‌ مى‌رسانند؛ و دوستى‌ و ولايت‌ آنان‌ در عالم‌ قبر و برزخ‌ و قيامت‌ سودمند است. زمخشرى‌ و فخر رازى‌ و قرطبي، سه‌ تن‌ از مفسران‌ طراز اول‌ اهل‌ سنت، در تفاسير خود در ذيل‌ اين‌ آيهِ‌ شريفه‌ حديثى‌ از رسول‌ خدا در ذكر آثار و فوايد محبت‌ اهل‌ بيت‌ در بعد از مرگ‌ نقل‌ كرده‌اند. حديث‌ به‌ اين‌ شرح‌ است: هر كس‌ با محبت‌ آل‌ محمد بميرد شهيد از دنيا رفته‌ است... بخشوده‌ است، با توبه‌ از دنيا رفته‌ است، مؤ‌من‌ كامل‌الايمان‌ از دنيا رفته‌ است، فرشتهِ‌ مرگ‌ او را بشارت‌ به‌ بهشت‌ مى‌دهد و نكير و منكر نيز به‌ او بشارت‌ مى‌دهند، او را با احترام‌ به‌ سوى‌ بهشت‌ مى‌برند، هم‌چنان‌ كه‌ عروسى‌ را به‌ خانهِ‌ داماد مى‌برند، در قبرِ او دو در به‌ سوى‌ بهشت‌ گشوده‌ مى‌شود، قبر او را فرشتگانِ رحمت‌ زيارت‌ مى‌كنند، بر سنت‌ پيامبر و جماعت‌ اسلام‌ از دنيا رفته‌ است؛ و هر كسى‌ بغض‌ و عداوت‌ با آل‌ محمد داشته‌ باشد و از دنيا برود روز قيامت‌ در حالى‌ وارد عرصهِ‌ محشر مى‌شود كه‌ بر پيشانى‌ او نوشته‌ شده‌ ‌ماءيوس‌ از رحمت‌ خدا و كافر از دنيا مى‌رود و بوى‌ بهشت‌ را استشمام‌ نخواهد كرد