و سرانجام، دين‌ اسلام‌ بر جهان‌ حاكم‌ خواهد شد‌‌صف: 9

اوست‌ كه‌ فرستادهِ‌ خود را با [وسايل] هدايت‌ و دينِ حق‌ فرستاد تا آن‌ را بر همهِ‌ مصاديق‌ دين‌ [، كه‌ شرايع‌ آسمانى‌ است،] پيروز گرداند؛ هرچند مشركان‌ را خوش‌ نيايد
در اين‌ آيه، خداوند غلبهِ‌ نهايى‌ تفكر توحيدى‌ و نور هدايت‌ الهى‌ (اسلام) را بر همهِ‌ اديان‌ جهان‌ وعده‌ داده‌ است.
‌‌رسول‌ خدا فرمودند: هيچ‌ خانه‌ و خيمه‌اى‌ در روى‌ زمين‌ نمى‌ماند، مگر اين‌ كه‌ خداوند با عزت‌ بخشيدن‌ به‌ عزيز و خوار كردن‌ ذليل‌ كلمهِ‌ اسلام‌ را وارد آن‌ كند: يا خداوند صاحبان‌ آن‌ خانه‌ها و خيمه‌ها را عزت‌ مى‌بخشد و آنان‌ را از اهل‌ كلمهِ‌ اسلام‌ قرار مى‌دهد، و يا با خفّت‌ و خوارى‌ در برابر آن‌ گردن‌ مى‌نهند.
‌‌در حديثى‌ ديگر از ايشان‌ آمده‌ است: <اَلاِس­لامُ يَع­لُو وَلا يُعلي عَلَيه.> اسلام‌ برتر است‌ و آيينى‌ بالادست‌ آن‌ نيست
‌‌اين‌ آيه، با اندكى‌ تفاوت‌ در عبارتِ پايانى‌ آن، در آيهِ‌ 33 سورهِ‌ توبه‌ و آيهِ‌ 28 سورهِ‌ فتح‌ نيز آمده‌ است