صبر و پايداري: بارزترين‌ ويژگى‌ پيامبران‌ اولوالعزم‌‌احقاف: 35

پس‌ صبر كن، همان‌ گونه‌ كه‌ صاحبان‌ عزم‌ راسخ‌ از فرستادگان‌ خدا صبر كردند؛ و در [هلاكت] آنان‌ شتاب‌ مكن
امام‌ سجاد فرمودند: از ميان‌ پيامبران، پنج‌ تن‌ اولوالعزم‌اند. شخصى‌ پرسيد آن‌ها كيست‌اند؟ فرمودند: نوح و ابراهيم و موسي و عيسي و محمد. عرض‌ كرد معناى‌ اولوالعزم‌ چيست؟ فرمود: به‌ سوى‌ مردم‌ شرق‌ و غرب‌ زمين، از جنّ و انس، فرستاده‌ شده‌اند. هم‌چنين‌ امام‌ رضا فرمودند: برخى‌ پيامبران‌ چون‌ شريعت‌ و آيين‌ جديد داشتند اولوالعزم‌ ناميده‌ شده‌اند؛ زيرا هر پيامبرى‌ بعد از نوح بر شريعت‌ و روش‌ او و تابع‌ كتابِ او بود تا زمان‌ ابراهيم‌ خليل؛ و هر پيامبرى‌ در روزگار ابراهيم و پس‌ از آن‌ بر راه‌ و روش‌ ابراهيم و پيرو كتاب‌ او بود تا زمان‌ موسي كه‌ پيامبران‌ عصر او و بعد از او بر شريعت‌ و طريقهِ‌ موسي و تابع‌ كتاب‌ او بودند تا زمان‌ عيسي كه‌ همهِ‌ پيامبران‌ همعصر او و پس‌ از او بر روش‌ عيسي و پيرو كتاب‌ او بودند تا زمان‌ پيامبر ما، محمد9. اين‌ پنج‌ تن‌ اولوالعزم‌ اند؛ و از اين‌ رو برترين‌ پيامبران‌ و رسولان‌اند