ادب: برجسته‌ترين‌ ويژگى‌ انبياى‌ الهى‌‌مائده: 118

اگر آنان‌ را عذاب‌ كني، بندگان‌ تواند [و عذابت‌ عين‌ عدل‌ است]؛ و اگر آنان‌ را ببخشايي، تو پيروزمند و حكيمي
ادب‌ شكل‌ زيبا و پسنديده‌اى‌ است‌ كه‌ هر عمل‌ انسانى‌ ممكن‌ است‌ بدان‌ شكل‌ درآيد؛ و بسا كه‌ انسان‌ با به‌ كار بستن‌ آن‌ از خطا محفوظ‌ بماند
‌‌بعضى‌ از مصاديق‌ ادب‌ در زندگى‌ انبياى‌ الهى‌ بدين‌ شرح‌ است
‌‌بندگى‌ خدا؛ مؤ‌دبانه‌ و صميمانه‌ صحبت‌ كردن‌ با خداوند؛ حسن‌ خلق‌ با مردم؛ ميهمان‌نوازي؛ وفاى‌ به‌ عهد؛ مبارزه‌ با خرافات؛ احترام‌ به‌ استاد؛ تواضع‌ در برابر والدين؛ انتخاب‌ نام‌ زيبا براى‌ فرزندان؛ تواضع‌ در برابر مردم‌ با ايمان؛
‌‌امام‌ علي دربارهِ‌ ادب‌ بيانات‌ بسيار زيبا و شيوايى‌ دارند: اى‌ مؤ‌من، اين‌ دانش‌ و ادب‌ قيمت‌ تو است، پس‌ در فراگرفتن‌ آن‌ دو كوشا باش‌ كه‌ هر چه‌ بر دانش‌ و ادبت‌ افزوده‌ شود قدر و ارزشت‌ فزونى‌ گيرد؛ بهترين‌ چيزى‌ كه‌ پدران‌ براى‌ فرزندان‌ به‌ ميراث‌ گذارند ادب‌ است؛ هيچ‌ زيورى‌ مانند ادب‌ نيست؛ هر چيزى‌ نيازمند عقل‌ است‌ و عقل‌ نيازمند ادب؛ با دانشمندان‌ هم‌نشينى‌ كن‌ تا بر دانشت‌ افزوده‌ و ادبت‌ نيكو و جانت‌ پاكيزه‌ شود