شجاعت‌ در اجراى‌ ماءموريت: مشخصهِ‌ همهِ‌ انبياى‌ الهى‌ و مبلغانِ راستين‌احزاب: 39

كسانى‌ كه‌ رسالت‌ها و پيام‌هاى‌ خدا را [به‌ مردم] مى‌رسانند و از او مى‌ترسند و از احدى‌ جز او نمى‌ترسند، خدا براى‌ حساب‌ كردن‌ اعمالشان‌ كافى‌ است
شجاعت‌ انبياى‌ الهى‌ ناشى‌ از شناخت‌ عميقشان‌ از خداى‌ قادر متعال‌ و مقامِ معرفتشان‌ به‌ وحدانيت‌ اوست. آنان‌ چون‌ منبع‌ اصلى‌ هر قدرت‌ و حركت‌ و خير و بركتى‌ را فقط‌ خدا مى‌دانند و وعده‌هاى‌ الهى‌ را مبنى‌ بر نصرت‌ يارانش‌ قطعى‌ و يقينى‌ مى‌دانند، هيچ‌ ترس‌ و بيمى‌ از غيرِ خدا به‌ خود راه‌ نمى‌دهند.
‌‌يكى‌ از ماءموريت‌هاى‌ مهم‌ انبيا، علاوه‌ بر اين‌ كه‌ در موارد بسيار مجبور مى‌شدند با دشمنان‌ رودررو مبارزه‌ كنند، مقابله‌ با خرافات‌ و شكستن‌ سنت‌هاى‌ جاهلي، يعنى‌ جهاد فرهنگي، بود. در اين‌ جبهه، شمشير و نيزه‌ و سلاح‌ نيست؛ اما جوسازى‌ و توطئه‌ و انحراف‌ افكار توده‌هاى‌ مردم‌ وجود دارد. از اين‌ رو كارايى‌ شجاعت‌ بيش‌تر و بهتر نمايان‌ مى‌شود.
‌‌امام‌ على‌بن‌ ابى‌طالب كه‌ دوست‌ و دشمن‌ به‌ شجاعت‌ او معترف‌اند، مى‌فرمايند: در جنگ‌ بدر، ما به‌ پيامبر پناه‌ مى‌برديم؛ و آن‌ حضرت‌ از همهِ‌ ما به‌ دشمن‌ نزديك‌تر بود؛ و در آن‌ روز از همهِ‌ ما شجاع‌ تر بود..