بين‌ انبيا تفاوتى‌ نيست. بايد به‌ همهِ‌ آن‌ها معتقد بود‌بقره: 136

[اى‌ مؤ‌منان،] بگوييد: ما به‌ خداوند و آنچه‌ به‌ سوى‌ ما فروفرستاده‌ شده‌ است‌ و به‌ آنچه‌ به‌ سوى‌ ابراهيم‌ و اسماعيل‌ و اسحاق‌ و يعقوب‌ و اسباط‌ [نوادگان‌ يعقوب] فروفرستاده‌ شده‌ و به‌ آنچه‌ به‌ موسى‌ و عيسى‌ و به‌ آنچه‌ به‌ پيامبران‌ از جانب‌ پروردگارشان‌ داده‌ شده‌ است‌ ايمان‌ آورديم. ميان‌ هيچ‌ يك‌ از آنان‌ [در اين‌ كه‌ حق‌اند و مبعوث‌ از جانب‌ خداوند] فرقى‌ نمى‌گذاريم؛ و ما در برابر او تسليميم
امام‌ علي فرمودند: <خداوند سبحان‌ آفريدگان‌ خويش‌ را از پيامبرى‌ مرسل‌ يا كتابى‌ آسمانى‌ يا حجت‌ و دليلى‌ لازم‌ يا راهى‌ روشن‌ و استوار بى‌بهره‌ نگذاشته‌ است‌ -- فرستادگانى‌ كه‌ نه‌ كم‌ بودن‌ عدهِ‌ حاميانشان‌ آنان‌ را سست‌ كرد و نه‌ فراوانى‌ تكذيب‌كنندگانشان. براى‌ پيامبرِ پيشين‌ نام‌ پيامبرِ پس‌ از او برده‌ مى‌شد؛ و پيامبرِ گذشته‌ پيامبرِ آينده‌ را به‌ مردم‌ معرفى‌ مى‌كرد.
‌‌البته‌ درجات‌ و مراتب‌ پيامبران‌ : مختلف‌ است. گروهى‌ از آنان‌ ماءمور شخصى‌ بر خود بودند و گروهى‌ ماءمور ابلاغ‌ معارف‌ به‌ خانوادهِ‌ خود و دسته‌اى‌ ديگر ماءمور به‌ محلهِ‌ خود و گروهى‌ ماءمور به‌ مملكت‌ خود. عده‌اى‌ نيز ماءموريت‌ جهانى‌ داشتند. از تفاوت‌ بيان‌ شده‌ بين‌ نبى‌ و رسول‌ نيز اين‌ تعدد مرتبه‌ فهميده‌ مى‌شود، چه‌ اين‌ كه‌ رسول‌ مقامى‌ فوقِ نبى‌ دارد