و از دين‌ خدا و قرآن‌ پيروى‌ كنيم‌‌زمر: 55

و از بهترين‌ چيزها، كه‌ از جانب‌ پروردگارتان‌ بر شما فرو فرستاده‌ شده‌ است، پيروى‌ كنيد؛ پيش‌ از آن‌ كه‌ عذاب‌ ناگهانى‌ بر شما فرا رسد، در حالى‌ كه‌ آگاه‌ نباشيد
اَلعَمَلَ اَلعَمَلَ ثُم النٍّهايَه`َ النٍّهايَه`َ وَالاِستِقامَه`َ الاستِقامَه`َ
‌‌<عمل‌ صالح، عمل‌ صالح! سپس‌ آينده‌نگري، آينده‌نگري! و استقامت، استقامت! آن‌ گاه، بردباري، بردباري! و پرهيزكاري، پرهيزكاري! براى‌ هر يك‌ از شما عاقبت‌ و پايانِ مهلتى‌ تعيين‌ شده‌ است، پس‌ با نيكوكارى‌ به‌ آن‌ جا برسيد. همانا پرچم‌ هدايتى‌ براى‌ شما برافراشتند، با آن‌ هدايت‌ شويد؛ و براى‌ اسلام‌ نيز هدف‌ و نتيجه‌اى‌ است، به‌ آن‌ برسيد؛ و با عمل‌ به‌ واجبات، حقوق‌ الهى‌ را ادا كنيد كه‌ وظايف‌ شما را آشكارا بيان‌ كرده‌ است؛ و من‌ گواه‌ اعمال‌ شمايم‌ و در روز قيامت، از شما دفاع‌ مى‌كنم‌ و به‌ سود شما گواهى‌ مى‌دهم. آگاه‌ باشيد! آنچه‌ از پيش‌ مقرر شده‌ بود به‌ وقوع‌ پيوست‌ و خواسته‌هاى‌ گذشتهِ‌ الهى‌ انجام‌ شد؛ و همانا من‌ با تكيه‌ به‌ وعده‌هاى‌ الهى‌ و براهين‌ روشن‌ او سخن‌ مى‌گويم‌ كه‌ فرمود: ‌و آنان‌ كه‌ گفتند پروردگار ما خداست‌ و سپس‌ استقامت‌ ورزيدند فرشتگان‌ فرود مى‌آيند و مى‌گويند نترسيد و محزون‌ نباشيد و بشارت‌ باد بر شما بهشتى‌ كه‌ به‌ شما وعده‌ داده‌اند