و از رحمت‌ حق‌ ماءيوس‌ و نااميد نشويم‌‌زمر: 53

بگو: اى‌ بندگان‌ من، كه‌ در جنايت‌ به‌ خويش‌ [به‌ واسطهِ‌ گناه] از حد گذشتيد، از رحمت‌ خدا نوميد مگرديد. بى‌ترديد خداوند همهِ‌ گناهان‌ را مى‌آمرزد؛ زيرا اوست‌ آمرزنده‌ و مهربان
ياءس‌ از رحمت‌ خداوند از جمله‌ مهلكات‌ عظيم‌ و گناهان‌ كبيره‌ است‌ و انسان‌ را از محبت‌ خداوند بازمى‌دارد. آيهِ‌ 56 سورهِ‌ حجر و 87 يوسف‌ نيز بر اين‌ مطلب‌ دلالت‌ دارند:
برخيز تا به‌ عهد امانت‌ وفا كنيم‌تقصيرهاى‌ رفته‌ به‌ خدمت‌ قضا كنيم‌
بى‌ مغز بود سر كه‌ نهاديم‌ پيش‌ خلق‌ديگر فروتنى‌ به‌ درِ كبريا كنيم‌
دارالشفاى‌ توبه‌ نبسته‌ است‌ در هنوزتا درد معصيت‌ به‌ تدارك‌ دوا كنيم‌
روى‌ از خدا به‌ هر چه‌ كنى‌ شرك‌ خالص‌ است‌توحيد محض‌ كز همه‌ رو در خدا كنيم‌
پيراهن‌ خلاف‌ به‌ دست‌ مراجعت‌يكتا كنيم‌ و پشت‌ عبادت‌ دوتا كنيم‌
چند آيد اين‌ خيال‌ و رَوَد در سراى‌ دل‌تا كى‌ مقام‌ دوست‌ به‌ دشمن‌ رها كنيم‌
چون‌ برترين‌ مقام‌ مَلَك‌ دونِ قدرِ ماست‌چندين‌ به‌ دست‌ ديو زبونى‌ چرا كنيم‌
سيمِ دَغَل‌ خجالت‌ و بدنامى‌ آوردخيز اى‌ حكيم‌ تا طلب‌ كيميا كنيم‌
يارب‌ تو دست‌گير كه‌ آلا و مغفرت‌در خوردِ توست‌ و در خور ما هرچه‌ ما كنيم
‌‌سعدى‌ شيرازى‌