قل‌ مى‌گويد عالَم‌ بايد خدايى‌ داشته‌ باشد

طور: 35
آيا آنان‌ از غير چيزى‌ [كه‌ ديگران‌ از آن‌ خلق‌ شده‌اند] آفريده‌ شده‌اند؟ يا آنان‌ خود آفرينندهِ‌ خويش‌اند؟
انسان‌ يا بدون‌ آفريننده‌ و خودبه‌خود به‌ وجود آمده‌ و يا خود آفرينندهِ‌ خويش‌ بوده‌ و يا آفرينندهِ‌ ديگرى‌ داشته‌ است. اين‌ كه‌ انسان‌ خود آفرينندهِ‌ خود باشد قطعاً و مسلماً به‌ حكم‌ عقل‌ باطل‌ است، زيرا هيچ‌ پديدهِ‌ ممكنى‌ خودبه‌خود به‌ وجود نمى‌آيد؛ و اين‌ نيز كه‌ خود خالق‌ خويش‌ باشد و يا موجوداتى‌ مثلِ او خالقش‌ باشند به‌ حكم‌ عقل‌ باطل‌ است؛ زيرا اولاً، اگر چنين‌ بود، لازم‌ مى‌آمد كه‌ انسان‌ از ازل‌ وجود داشته‌ باشد و ثانياً، اگر خود خالق‌ خويش‌ بود، همهِ‌ كمالات‌ و زيبايى‌ها را در خود قرار مى‌داد و نقايص‌ و مرض‌ها و مرگ‌ را از خود دور مى‌كرد، حال‌ آن‌ كه‌ چنين‌ نيست. پس‌ بايد پذيرفت‌ كه‌ آفرينندهِ‌ انسان‌ از جنسِ او يا موجودى‌ شبيه‌ او نيست
ذات‌ نايافته‌ از هستى‌بخش‌كى‌ تواند كه‌ شود هستى‌بخش‌