با نفخ‌ صور، پايان‌ دنيا اعلام‌ مى‌شودزمر: 68

و در صور دميده‌ شود، پس‌ همهِ‌ كسانى‌ كه‌ در آسمان‌ها و در زمين‌اند مى‌ميرند
علاوه‌ بر اين‌ آيه، در اين‌ آيات‌ عبارت‌ <نفخ‌ صور> آمده‌ است: 99 كهف؛ 101 مؤ‌منون؛ 51 يس؛ 20 ق؛ 13 حاقه؛ 73 انعام؛ 102 طه؛ 87 نمل؛ 18 نباء.
‌‌نفخ‌ به‌ معناى‌ دميدن‌ و صور به‌ معناى‌ شيپور است. اين‌ تعبير كنايهِ‌ زيبايى‌ از حوادث‌ ناگهانى‌ و هم‌زمانِ پايان‌ دنيا و آغاز جهانِ آخرت‌ است؛ و بيانگر آن‌ است‌ كه‌ خداوند به‌ سادگيِ دميدن‌ در شيپور اهل‌ آسمان‌ها و زمين‌ را مى‌ميراند؛ و دوباره‌ با همين‌ نفخ‌ صور آنان‌ را زنده‌ مى‌كند. البته‌ اين‌ معنا در آيهِ‌ 8 سورهِ‌ مدثر به‌ نقر در ناقور و در آيات‌ 1 تا 3 سورهِ‌ قارعه‌ به‌ قارعه‌ و در آيهِ‌ 49 سورهِ‌ يس‌ به‌ صيحه‌ تعبير شده‌ است.
‌‌بر اساس‌ اين‌ آيات، در پايان‌ جهان‌ صيحهِ‌ عظيمى‌ اهل‌ آسمان‌ها و زمين‌ را مى‌ميراند و اين‌ صيحهِ‌ مرگ‌ است. بر اساس‌ روايات، ماءمور نفخ‌ صور اسرافيل‌ است‌ و شيپور او يك‌ سر و دو شاخه‌ دارد كه‌ فاصلهِ‌ ميان‌ اين‌ دو شاخه‌ از يكديگر به‌ اندازهِ‌ فاصلهِ‌ آسمان‌ تا زمين‌ است؛ البته‌ اين‌ گونه‌ حوادث‌ از حيطهِ‌ ادراك‌ آدمى‌ به‌ دور است.