(مراحل‌ آفرينش‌ نسل‌ دوم‌ انسان‌ به‌ بعد (مراحل‌ رشد جنينى‌ انسانمؤ‌منون: 13-14

پس‌ او را به‌ صورت‌ نطفه‌اى‌ [(عصاره‌اى‌ از مواد اوليهِ‌ زمين)] در قرارگاهى‌ استوار [، رحم،] قرار داديم. آن‌ گاه‌ نطفه‌ را علقه‌ [، خون‌ بسته،] كرديم. سپس‌ علقه‌ را مضغه‌ [، نظير گوشت‌ جويده‌ شده،] ساختيم. آن‌ گاه‌ مضغه‌ را [به] استخوان‌ها [ى‌ نرم] تبديل‌ كرديم. پس‌ بر استخوان‌ها گوشت‌ پوشانديم. سپس‌ او را [به‌ واسطهِ‌ دميدن‌ روح‌ حيواني] آفرينشى‌ ديگر داديم. پس‌ آفرين‌ بر خدا! و پر خير و بركت‌ است‌ او كه‌ نيكوترين‌ آفرينندگان‌ است
. پس‌ از خلقت‌ آدم خداوند شيوهِ‌ خلقت‌ انسان‌ و تكثير نسل‌ او را تغيير و مادّهِ‌ خلقت‌ او را آب‌ و نطفه‌ قرار داد. آياتى‌ كه‌ اين‌ حقيقت‌ را بيان‌ مى‌كنند عبارت‌اند از: 54 فرقان، 6 طارق، 26 و 28 و 33 حجر، 14 رحمن، 4 نحل، 77 يس، 2 دهر، 19 عبس، 37 قيامت، 46 نجم، 58 واقعه، 5 و 6 طلاق، 8 سجده، 40 مرسلات، 5 حج، 11 فاطر، 67 غافر، 37 كهف.
‌‌شگفت‌آور اين‌ كه‌ اگر همهِ‌ نطفهِ‌ اصلى‌ يا اسپرم‌هايى‌ را كه‌ موجب‌ خلقت‌ نسل‌ فعلى‌ بشر از همهِ‌ رنگ‌ها و نژادها، شده‌ است‌ در يك‌ جا جمع‌ كنند، يك‌ انگشتانه‌ پر نمى‌شود.