چيزى‌ به‌ نام‌ انسان‌ وجود نداشت‌انسان: 1

هرآينه‌ بر انسان‌ مدتى‌ از زمان‌ گذشت‌ كه‌ چيزى‌ قابل‌ ذكر نبود
در اين‌ آيه‌ و برخى‌ آيات‌ ديگر، مانند آيهِ‌ 28 سورهِ‌ بقره‌ و 9 و 67 مريم، خداوند حقيقت‌ انسان‌ را از جهت‌ اصل‌ وجود بيان‌ كرده‌ و فرموده‌ است: انسان‌ وجودى‌ متحول‌ دارد و در مسير خود از نقص‌ به‌ سوى‌ كمال‌ مى‌رود؛ در ابتدا، نه‌ اين‌ كه‌ چيزى‌ نبود، بلكه‌ چيز قابل‌ ذكرى‌ نبود؛ ذرات‌ او پراكنده‌ بود در ميان‌ خاك‌ها و در قطرات‌ آب‌ درياها و در جو زمين؛ و خلاصه، هر جزء عناصر متشكلهِ‌ وجود او در گوشه‌اى‌ از اين‌ دنياى‌ پهناور جدا از هم‌ بود؛ و ما او را قابل‌ ذكر و اشاره‌ كرديم‌ و به‌ او حقيقت‌ واحد و مستقلى‌ بخشيديم