جن‌ هم‌ خَلق‌ خداست

رحمن: 15
و جن‌ را از شعله‌اى‌ سفيد و سرخ‌ و سياه‌ از آتش‌ آفريد
جن‌ در لغت‌ به‌ معناى‌ چيزى‌ است‌ كه‌ از حواس‌ انسان‌ پوشيده‌ باشد
‌‌آنچه‌ در قرآن‌ دربارهِ‌ جن‌ آمده‌ به‌ اين‌ شرح‌ است
‌‌1) جن‌ از آتش‌ آفريده‌ شده‌ است، پس‌ وجودش‌ مادى‌ است‌ و به‌ قول‌ فلاسفه، جسم‌ مادى‌ لطيف‌ است؛
‌‌2) جن‌ قبل‌ از انسان‌ آفريده‌ شده‌ است؛
‌‌3) جن‌ مانند انسان‌ مكلف‌ به‌ عبوديت‌ و بندگى‌ خداست‌ و در روز قيامت‌ نيز، همچون‌ انسان، مسئول‌ است؛
‌‌4) گروهى‌ از جنيان‌ مؤ‌من‌ و در خدمت‌ انبيا: و گروه‌ ديگر كافرند؛
‌‌5) جنيان‌ به‌ رسول‌ خدا ايمان‌ آوردند؛
‌‌6) قرآن‌ براى‌ جن‌ نيز كتاب‌ هدايت‌ است؛
‌‌7) تسخير جن‌ به‌ دست‌ انسان‌ امرى‌ ممكن‌ است؛
‌‌8) اولين‌ متمرد از فرمان‌ خداوند از جنيان‌ بوده‌ است؛
‌‌9) جنيان‌ گناه‌كار و كافر اهل‌ جهنم‌اند و حشر و نشر و معاد دارند؛
‌‌10) جن‌ها هم‌ مانند انسان‌ مى‌ميرند؛
‌‌11) جنيان‌ گروهى‌ مرد و گروهى‌ زن‌اند؛
‌‌12) جن‌ انسان‌ را مى‌بيند، ولى‌ خود ديده‌ نمى‌شود؛
‌‌13) جن، مانند آدميان، قدرت‌ كار كردن‌ دارد؛
‌‌14) جن، مانند انسان، موجودى‌ باارزش‌ است