ستارگان: نگهبان‌ و زينت‌ آسمان

صافات: 6-7
همانا ما آسمان‌ نزديك‌ [به‌ زمين‌ شما] را به‌ اختران‌ آراستيم؛ (6) و آن‌ را از [ورود] هر شيطان‌ سركش‌ خبيثى‌ حفظ‌ كرديم. (7)
از اين‌ آيه‌ استفاده‌ مى‌شود كه‌ ستارگان‌ زينت‌ آسمان‌اند؛ و همچون‌ چراغ‌هايى‌ از آسمان‌ دنيا آويخته‌اند و ربطى‌ به‌ آسمان‌هاى‌ ديگر ندارند. به‌ راستى‌ كه‌ منظرهِ‌ ستارگان‌ آسمان‌ آن‌ قدر زيباست‌ كه‌ چشم‌ هرگز از ديدن‌ آن‌ خسته‌ نمى‌شود، بلكه‌ ديدار آن‌ موجب‌ رفع‌ خستگى‌ است ‌‌مارد از مادهِ‌ مَرد و در اين‌ جا به‌ معناى‌ كسى‌ است‌ كه‌ عارى‌ از هر گونه‌ خير و بركت‌ و به‌ تعبير عاميانه، بى‌خير است. خداوند در اين‌ آيه‌ فرموده‌ است: ستارگان‌ مانع‌ آن‌ مى‌شوند كه‌ شياطين‌ بتوانند به‌ سخنان‌ فرشتگان‌ عالم‌ بالا گوش‌ فرا دهند و از اسرار غيب‌ مطلع‌ شوند؛ و هر گاه‌ بخواهند چنين‌ كنند، به‌ شدت‌ به‌ عقب‌ رانده‌ مى‌شوند و از صحنهِ‌ آسمان‌ طرد مى‌شوند
‌‌كُرات‌ يا سيارند يا ثابت؛ و كُرات‌ ثابت‌ را ستاره‌ مى‌نامند؛ و اهل‌ زمين‌ در شب‌هاى‌ تاريك‌ راه‌ خود را به‌ وسيلهِ‌ آن‌ها تشخيص‌ مى‌دهند. از اين‌ رو خداوند مى‌فرمايد: به‌ وسيلهِ‌ ستارگان، مردم‌ هدايت‌ مى‌شوند.65 عطارد، زهره، زمين، مريخ، مشتري، زحل، اورانوس، نپتون، پلوتون‌ معروف‌ترين‌ كُرات‌ منظومهِ‌ شمسى‌اند.