هيچ‌ چيز از او پنهان‌ نيست‌

سباء: 3
 و از علم‌ او، به‌ قدر ذره‌اي، نه‌ در آسمان‌ها و نه‌ در زمين، پنهان‌ نيست؛ و چيزى‌ كوچك‌تر از آن‌ و بزرگ‌تر از آن‌ نيست، جز آن‌ كه‌ در كتاب‌ آشكار [(لوح‌ محفوظ)] ثبت‌ است.
يَعزُبُ از مادّهِ‌ عزوب‌ به‌ معناى‌ غيبت‌ و پنهانى‌ است. ذرّه‌ هم‌ به‌ معنى‌ جسم‌ بسيار كوچك‌ است؛ و تعبير كتاب‌ مبين‌ اشاره‌ به‌ علم‌ وسيع‌ پروردگار است‌ كه‌ از آن‌ به‌ لوح‌ محفوظ‌ نيز تعبير شده‌ است.
‌‌چند نكتهِ‌ مهم‌ دربارهِ‌ علم‌ خداوند:
‌‌1) خداوند به‌ افكار و گفتار و اعمال‌ انسان‌ها عالم‌ است؛ و هيچ‌ چيز در عالم‌ بر خداوند پوشيده‌ و مخفى‌ نمى‌ماند؛ حتى‌ به‌ آنچه‌ در ضمير و قلب‌ ماست‌ آگاه‌ است؛ و او به‌ تمام‌ قطره‌هاى‌ باران‌ و امواج‌ سيلاب‌ها و دانه‌هاى‌ گياهان‌ و ريشه‌هاى‌ درختان، كه‌ در اعماق‌ زمين‌ در جستجوى‌ آب‌ و غذايند، و از انواع‌ معادن‌ و ذخاير و... آگاهى‌ دارد؛ و علم‌ خدا حتى‌ جنين‌هايى‌ را كه‌ هر انسان‌ و حيوان‌ ماده‌اى‌ حمل‌ مى‌كند شامل‌ مى‌شود.
‌‌2) اگر ذرات‌ بدن‌ انسان‌ها و ساير موجودات‌ در زمين‌ پراكنده‌ شود و يا با موجودات‌ ديگر آميخته‌ شود و يا حتى‌ اين‌ اجزا به‌ جسم‌ ساير موجودات‌ و انسان‌ها منتقل‌ شود، خداوند با علم‌ كامل‌ و فراگيرش‌ مى‌تواند دوباره‌ آن‌ها را برگرداند.
‌‌3) علم‌ او عينِ ذات‌ اوست، نه‌ چيزى‌ زايد بر ذات؛ يعنى‌ علمش‌ همچون‌ ذاتش‌ ازلى‌ و ابدى‌ است. 
‌‌4) علم‌ خداوند حضورى‌ است؛ زيرا خداوند در همه‌ جا حاضر و ناظر است‌ و وجودش‌ نامحدود است‌ و به‌ همه‌ چيز احاطه‌ دارد. پس‌ همه‌ چيز در محضر اوست.