همه‌ كاره‌ اوست. كجا مى‌رويد؟

انعام: 95
همانا خداوند شكافندهِ‌ دانه‌ و هسته‌ است. زنده‌ را از مرده‌ بيرون‌ مى‌آورد و بيرون‌آورندهِ‌ مرده‌ از زنده‌ است. اين‌ است‌ خداوندِ [تواناى‌ دانا]. پس‌ به‌ كجا و چگونه‌ [از حق] بازگردانده‌ مى‌شويد؟ از نظر قرآن، موحّد كسى‌ است‌ كه‌ معتقد باشد به‌ اين‌ كه‌ ذات‌ خداوند متعال‌ يكتاست‌ و شريكى‌ در ذات‌ براى‌ او نيست، نه‌ تركيبى‌ در ذاتش‌ وجود دارد و نه‌ خداى‌ ديگرى‌ خارج‌ از ذاتش‌ هست‌ (توحيد ذاتي)؛ و نيز موحّد بايد معتقد باشد كه‌ صفات‌ منتسب‌ به‌ خداى‌ متعال‌ چيزى‌ غير از ذات‌ او نيست، نه‌ اين‌ كه‌ امورى‌ خارج‌ از ذات‌ باشند كه‌ به‌ ذات‌ ملحق‌ مى‌شوند (توحيد صفاتي)؛ و هم‌چنين‌ معتقد باشد كه‌ خدا در هر كارى‌ مستقل‌ و يگانه‌ است‌ و نيازى‌ به‌ كمك‌ و يار و ياور ندارد و اگر كارى‌ با وسيله‌اى‌ انجام‌ مى‌گيرد، آن‌ وسيله‌ را هم‌ خدا مى‌آفريند و آن‌ را سبب‌ قرار مى‌دهد (توحيد افعالي)