دعا براى پدر و مادر

پدر و مادر حقوق بسيارى بر فرزندان دارند. خداوند كريم در چند جاى قرآن، فرزندان را بر اداى حق پدر و مادر سفارش كرده است.

در سوره اسراء مى‏فرمايد:

رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّيانى‏ صَغيراً؛

بارالها، آن دو را رحمت كن چنان كه مرا در كودكى پروراندند.»

[1]. اسراء (17) آيه 24.