حضرت‌ سليمان‌

حضرت‌ سليمان‌

سليمان‌ فرزند داود در سيزده‌ سالگى‌ به‌ عنوان‌ جانشين‌ داود انتخاب‌شد.خداوند به‌ او موهبتهاى‌ زيادى‌ داد از جمله‌ نبوت‌،سلطنت‌،علم‌ سخن‌ گفتن‌ باپرندگان‌،علم‌ قضاوت‌،حكمت‌ وفرزانگى‌ ،تسخير باد و جنيان‌ و ديوان‌ و شياطين‌براى‌ او و...

            سليمان‌ سازنده‌ «بيت‌ المقدس‌» و«هيكل‌-معبد بيت‌ المقدس‌-» بوده‌ است‌.اوبعد از اتمام‌ ساختن‌ بيت‌ المقدس‌،با گروهى‌ به‌ مكه‌ رفت‌ وحج‌ خانه‌ خدا را انجام‌داد.در راه‌ برگشت‌ متوجه‌ شد مردم‌ سبأ خورشيد را مى‌ پرستند.لذا آنان‌ را دعوت‌ به‌توحيد كرد وبعد از حوادثى‌ عاقبت‌ مردم‌ آنجا تسليم‌ سليمان‌ شدند.

        در روايت‌ است‌ كه‌ سليمان‌ با آن‌ پادشاهى‌ عظيمى‌ كه‌ داشت‌،در كمال‌ زهد و بى‌ اعتنائى‌ به‌ دنيا بود و خوراكش‌ نان‌ جو سبوس‌ دار بود و لباسى‌ از مو مى‌ پوشيدوشبها را به‌ عبادت‌ مى‌ گذراند وروزها را روزه‌ داشت‌.

            عمر سليمان‌ را 55 سال‌ نوشته‌اند.و قبرش‌ در بيت‌ المقدس‌ كنار قبر پدرش‌ داودنبى‌ است‌.

        به‌ قسمتى‌ از مطالب‌ سليمان‌ با ديگران‌ اشاره‌ مى‌ نمائيم‌:

  «اى‌ مهتران‌ من‌!كدامتان‌ مى‌ تواند تخت‌ بلقيس‌ را پيش‌ از آنكه‌ خود بيايدبرايم‌ بياورد؟ديوى‌ از پريان‌ گفت‌:من‌ پيش‌ از آنكه‌ از جايت‌ بلند شوى‌ مى‌ آورم‌.اما(آصف‌ بن‌ برخيا)كه‌ علمى‌ از كتاب‌ بلد بود گفت‌:قبل‌ از يك‌ چشم‌ بهم‌زدن‌ برايت‌ مى‌ آورم‌.ناگاه‌ سليمان‌ تخت‌ را نزد خود ديد.پس‌ گفت‌:اين‌ از فضل‌خدايم‌ است‌ كه‌ مرا آزمايش‌ مى‌ كند كه‌ شاكرم‌ يا كافر؟و هر كه‌ شكر كند به‌ سود خودسپاس‌ گفته‌ وهركه‌ ناسپاسى‌ كند بداند كه‌ خدايم‌ بى‌ نياز و بزرگوار است‌.»